SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

  • Địa chỉ: 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0233.3852573
  • Fax: 0233.3855013
  • Email: sonnptntqt@quangtri.gov.vn