Xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tổ chức phiên làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về các nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Lê Quang Chiến- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến tham dự và chủ trì phiên làm việc.