Nông nghiệp

Sáng nay 4/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị đáng giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Ngay từ đầu năm để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chương trình công tác trọng tâm, chủ động xây dựng các phương án sản xuất; nỗ lực tìm kiếm kêu gọi, thu hút đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp để liên kết triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vụ Đông Xuân 2021-2022 do ảnh hưởng của của đợt mưa lũ trái mùa, bất thường. Cùng với đó, dịch bệnh gây hại cây trồng, vật nuôi luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiễn sản xuất; giá cả vật tư, phân bón, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp: - 4,38%; Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 123.256,6 tấn, giảm 47.310,8 tấn so với cùng kỳ; đạt 47,4% kế hoạch năm 2022; Tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm 2022 đạt 19.807,5 tấn, bằng 89,4% so với cùng kỳ và đạt 52,82% so với kế hoạch; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 7 tháng ước đạt 32.000 tấn, đạt 65,3% kế hoạch năm 2022, tăng 15,04% so với cùng kỳ; Trồng rừng tập trung đạt 3.843,98 ha, đạt 54,9% kế hoạch; Sản lượng khai thác rừng trồng sản xuất 670.578m3/900.000 m3 (đạt 74,5 %  so với KH);Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 62,4% (63/101 xã); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 1,9% (2/101 xã).