Xây dựng nông thôn mới

Xác định thực hiện tiêu chí môi trường không chỉ là góp phần hoàn thành bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; mà còn là thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.