Tin tức chung

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong 2 ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị Trung ương 5 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội nghị đã diễn ra trong vòng 2 ngày. Tham dự hội nghị có hơn 300 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ. Tại hội nghị các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Võ Văn Thái và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo những nội dung cốt lõi của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (ngày 16/6/2022), bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ”Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.