Tin tức cải cách hành chính

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, các Sở, Ban, ngành và địa phương ven biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND tỉnh, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ngày 25/11/2021, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh và đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục: chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định, tỉ lệ lắp đặt thiết bị VMS thấp so với bình quân cả nước, công tác quản lý tàu cá với tỉ lệ các chỉ tiêu không đạt yêu cầu…