Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thuỷ sản đến ngày 20/7/2020

Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thuỷ sản đến ngày 20/7/2020
TT Mã số
(nếu có)
Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình
cơ sở sản xuất, kinh doanh
Tên sản phẩm cụ thể Cấp thống kê, thẩm định, phân loại (tỉnh/huyện/xã) Kết quả thẩm định xếp loại gần nhất đến thời điểm báo cáo Đã được cấp giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo cáo
Kết quả  Ngày thẩm định, xếp loại Xử lý vi phạm (nếu có)
1 Tàu cá 93089 Võ Thanh Khiêm Khu phố 2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 14/1/2020   X
2 Tàu cá 96868 Hoàng Duy Thanh Khu phố 3, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 14/1/2020   X
3 Tàu cá 90127 Nguyễn Thanh Hoàng Khu phố 6, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 15/1/2020   X
4 Tàu cá 95767 Lê Bá Đính Khu phố 4, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 15/1/2020   X
5 Tàu cá 90999 Đoạn Văn Dũng Khu phố 5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 16/1/2020   X
6 Tàu cá 97979 Nguyễn Văn Ánh Trung Giang- Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 16/1/2020   X
7 Tàu cá 93999 Nguyễn Văn Phước Trung Giang- Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/1/2020   X
8 Tàu cá 98777  Võ Minh Bình Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/1/2020   X
9 Tàu cá 99171 Hồ Văn Thản TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/1/2020   X
10 Tàu cá 91379 Lê Xuân Hiền  Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh,
Quảng Trị
A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/1/2020   X
11 Tàu cá 91644 Hồ Trọng Hiếu Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 17/9/2019    
12 Tàu cá 92189 Hồ Văn Thái Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 17/9/2019    
13 Tàu cá 94619 Võ Văn Hùng Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 18/9/2019   X
14 Tàu cá 90019 Võ Văn Huynh Khu phố 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/9/2019   X
15 Tàu cá 90054 Hồ Văn Bé Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 19/9/2019   X
16 Tàu cá 90139 Lê Văn Khánh Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 19/9/2019    
17 Tàu cá 90163 Bùi Đình Biền Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/9/2019   X
18 Tàu cá 90222 Trần Quang Khải Khu phố 7-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/9/2019   X
19 Tàu cá 90279 Bùi Đình Chiến Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 23/9/2019   X
20 Tàu cá 90389 Hồ Văn Diệu Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 23/9/2019   X
21 Tàu cá 91135 Bùi Đình Lực Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/9/2019    
22 Tàu cá 90559 Bùi Đình Cam Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/9/2019   X
23 Tàu cá 90668 Lê Viết Trị Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 25/9/2019   X
24 Tàu cá 91018 Trần viết Thành Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/9/2019    
25 Tàu cá 91090 Bùi Văn Linh Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 26/9/2019   X
26 Tàu cá 91117 Nguyễn Đức Bằng Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 26/9/2019    
27 Tàu cá 91126 Bùi Đình Thuận Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 27/9/2019   X
28 Tàu cá 91469 Bùi Đình Bảo Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 27/9/2019   X
29 Tàu cá 91559 Bùi Chí Đảo Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 1/10/2019   X
30 Tàu cá 91568 Bùi Đình Dũng Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 1/10/2019   X
31 Tàu cá 92107 Nguyễn Văn Sơn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 2/10/2019   X
32 Tàu cá 91595 Bùi Đình Cảm (Cảm) Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 2/10/2019   X
33 Tàu cá 93052 Lương Văn Hậu Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 3/10/2019   X
34 Tàu cá 91270 Võ Công Tứ Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 3/10/2019   X
35 Tàu cá 98688 Hoàng Hải  Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/10/2019   X
36 Tàu cá 92207 Bùi Đình Đường Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/10/2019    
37 Tàu cá 92756 Nguyễn Văn Ngọc Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 7/10/2019   X
38 Tàu cá 97788 Bùi Đình Trầm Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 7/10/2019   X
39 Tàu cá 91019 Võ Hồng Thanh Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 8/10/2019   X
40 Tàu cá 92819 Nguyễn Văn Trọng Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 8/10/2019   X
41 Tàu cá 92129 Bùi Chí Thanh Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 9/10/2019    
42 Tàu cá 98888 Bùi Đình Chiến Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 9/10/2019   X
43 Tàu cá 90352 Lê Văn Tý KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 10/10/2019    
44 Tàu cá 95456 Nguyễn Công Tuấn KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 10/10/2019    
45 Tàu cá 94015 Bùi Đình Hiến Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/10/2019   X
46 Tàu cá 91379 Võ Thanh Tánh Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/10/2019   X
47 Tàu cá 91515 Bùi Đình Hành Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 14/10/2019   X
48 Tàu cá 95519 Nguyễn Đức Dục Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 14/10/2019   X
49 Tàu cá 91577 Bùi Quốc Nam Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 15/10/2019   X
50 Tàu cá 90255 Bùi Đình Chiến Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 15/10/2019   X
51 Tàu cá 92999 Phan Văn Hòa Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 16/10/2019   X
52 Tàu cá 93679 Bùi Khánh Quốc Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 16/10/2019   X
53 Tàu cá 99939 Võ Văn Thới TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh Bán 17/10/2019    
54 Tàu cá 93333 Nguyễn Văn Hoá Kp6, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/10/2019    
55 Tàu cá 99199 Bùi Xuân Tấn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/10/2019   X
56 Tàu cá 91119 A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/10/2019    
57 Tàu cá 93156 Phan Thanh Hội KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/10/2019    
58  Tàu cá 93412 Hồ Văn Hà Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 21/10/2019   X
59 Tàu cá 91918 Nguyễn Văn Năng Kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 21/10/2019   X
60  Tàu cá 91399 Nguyễn Văn Lợi Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 22/10/2019   X
61 Tàu cá 93789 Nguyễn Văn Hảo Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 22/10/2019   X
62 Tàu cá 93647 Võ Văn Dũng Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 23/10/2019   X
63 Tàu cá 93782 Nguyễn Như Cửu Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 23/10/2019   X
64 Tàu cá 90235 Nguyễn Minh Khai Kp 1, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh Tạm ngừng hoạt động 24/10/2019   X
65 Tàu cá 91036 Nguyễn Thanh Thủy Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 24/10/2019   X
66 Tàu cá 91225 Nguyễn Văn Sáu Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/10/2019   X
67 Tàu cá 94456 Nguyễn  Công Chiến Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 25/10/2019    
68 Tàu cá 92666 Lê Văn Mọi Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 28/10/2019   X
69 Tàu cá 91739 Nguyễn Quang Hậu Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 28/10/2019   X
70 Tàu cá 91509 Bùi Đình Khảm Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 29/10/2019    
71 Tàu cá 90179 Nguyễn Văn Bình Kp1,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 29/10/2019   X
72 Tàu cá 95799 Võ Lới Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 30/10/2019   X
73 Tàu cá 93295 Ngô Văn Ánh Kp2,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 30/10/2019   X
74 Tàu cá 96869 Nguyễn Ngọc Thiên Kp5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 31/10/2019    
75 Tàu cá 90199 Hồ Văn Vinh Kp3,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 31/10/2019   X
76 Tàu cá 92152 Lê Văn Đình Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 1/11/2019   X
77 Tàu cá 91061 Lê Văn An Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 1/11/2019    
78 Tàu cá 95357 Trần Khương Thuyết Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/11/2019    
79 Tàu cá 92332 Lê Minh Hải Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/11/2019   X
80 Tàu cá 96768 Võ Văn Hữu Kp3,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 5/11/2019   X
81 Tàu cá 93456 Lê Văn Quý Kp2,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 5/11/2019   X
82 Tàu cá 92371 Lê Văn Thanh Kp4,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 6/11/2019   X
83 Tàu cá 94556 Bùi Đình Hùng kp 7,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 6/11/2019   X
84 Tàu cá 90135 Lê Văn Hùng Kp 4 TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 7/11/2019   X
85 Tàu cá 91999 Bùi Đình Huệ Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 7/11/2019   X
86 Tàu cá 92468 Lê Đình Triều Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh Tạm ngừng hoạt động 16/9/2019   X
87 Tàu cá 91919 Hoàng Hồng Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 16/9/2019   X
88 Tàu cá 92311 Lê Thú Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 17/9/2019    
89 Tàu cá 92134 Trương Thanh Định Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/9/2019   X
90 Tàu cá 99001 Trương Thanh Định Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/9/2019   X
91 Tàu cá 91588 Hoàng Ngọc An Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh Tạm ngừng hoạt động 18/9/2019    
92 Tàu cá 90299 Nguyễn Văn Phương Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/9/2019   X
93 Tàu cá 99120 Nguyễn Quốc Tuấn Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 19/9/2019   X
94 Tàu cá 98039 Lê Văn Anh Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 19/9/2019    
95 Tàu cá 90929 Lê Văn Tuấn Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/9/2019    
96 Tàu cá 93939 Lê Hiền (Lê Văn Viện) Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 20/9/2019   X
97 Tàu cá 90277 Nguyễn Cơn Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 23/9/2019    
98 Tàu cá 93331 Lương Văn Diệt Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 23/9/2019   X
99 Tàu cá 93016 Nguyễn Văn Xuân Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/9/2019   X
100 Tàu cá 92257 Võ Ngọc Hạnh Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/9/2019    
101 Tàu cá 90055 Nguyễn Công Thái Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/9/2019    
102 Tàu cá 93557 Nguyễn Công Thành Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/9/2019    
103 Tàu cá 90036 Trần Hùng Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 26/9/2019   X
104 Tàu cá 90099 Nguyễn Chiến Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 26/9/2019   X
105 Tàu cá 92067 Trương Hữu Thiết Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B 2/10/2019    
106 Tàu cá 93599 Trần Hồng Lĩnh Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 3/10/2019   X
107 Tàu cá 90477 Đinh Văn Thông Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 3/10/2019    
108 Tàu cá 96166 Nguyễn Hiệp Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/10/2019    
109 Tàu cá 91567 Nguyễn Thanh Hồng Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 4/10/2019   X
110 Tàu cá 95579 Ngyễn Đức Giã Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 7/10/2019    
111 Tàu cá 92279 Trần Hữu Nam Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 7/10/2019    
112 Tàu cá 92052 Trần Phú Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 8/10/2019    
113 Tàu cá 92567 Võ Văn Thức Gio Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 8/10/2019   X
114 Tàu cá 91414 Nguyễn Văn Thành Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 9/10/2019    
115 Tàu cá 90145 Nguyễn Văn Phước Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 9/10/2019   X
116 Tàu cá 92037 Nguyễn Văn Ninh Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 10/10/2019   X
117 Tàu cá 91256 Lê Minh Tuấn Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 10/10/2019    
118 Tàu cá 92305 Lê Văn Óc Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/10/2019    
119 Tàu cá 92399 Nguyễn Văn Minh Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/10/2020   X
120 Tàu cá 97679 Nguyễn Văn Phương Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 10/12/2019   X
121 Tàu cá 94522 Nguyễn Quang Hùng Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 13/10/2019   X
122 Tàu cá 91009 Trương Văn Tùng Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 13/10/2019    
123 Tàu cá 90063 Nguyễn Văn Giới Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 14/10/2019    
124 Tàu cá 91366 Bùi Đình Hưng  Gio Hải-Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh A2 15/10/2019   X
125 Tàu cá 90709 Bùi Đình Thủy Gio Hải-Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 15/10/2019   X
126 Tàu cá 93359 Hồ Văn Dũng Triệu An-TriệuPhong A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 16/10/2019   X
127 Tàu cá 92729 Trần Viết Dũng Gio Hải-Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 16/10/2019   X
128 Tàu cá 93719 Nguyễn Văn Tự Gio Hải-Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 17/10/2019   X
129 Tàu cá 94899 Hoàng Tứ Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 10/17/2019   X
130 Tàu cá 99399 Hồ Văn Lạng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 18/10/2019   X
131 Tàu cá 95069 Bùi Văn Quang Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 21/10/2019   X
132 Tàu cá 91499 Hồ Quốc Nguyên Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 21/10/2019   X
133 Tàu cá 90081 Võ Minh Toàn Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 22/10/2019   X
134 Tàu cá 93539 Nguyễn Quốc Huy Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 22/10/2019    
135 Tàu cá 93638 Hồ Minh Tiến TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 23/10/2019   X
136 Tàu cá 99140 Nguyễn Văn Hùng TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 23/10/2019    
137 Tàu cá 92789 Phan Trung Dũng An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/10/2019    
138 Tàu cá 92154 Nguyễn Văn Quang An Đức3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 24/10/2019    
139 Tàu cá 92105 Phan Văn Thạo An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/10/2019    
140 Tàu cá 91234 Lê Quang Ánh (Hương) An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 25/10/2019    
141 Tàu cá 91243 Phan Thanh Đạo An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 28/10/2019    
142 Tàu cá 94567 Trần Văn Hiền Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 28/10/2019    
143 Tàu cá 99686 Nguyễn Văn Việt An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B 29/10/2019  
144 Tàu cá 95898 Nguyễn Văn Thái Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B 30/10/2019    
145 Tàu cá 90479 Nguyễn Công Khương Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 31/10/2019   X
146 Tàu cá 94466 Lê Văn Cường Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 31/10/2019    
147 Tàu cá 91045 Võ Minh Hải TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/8/2019   X
148 Tàu cá 91169 Trần Đình Phước TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/8/2019    
149 Tàu cá 91072 Nguyễn Hữu Biền TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/11/2019    
150 Tàu cá 91555 Hồ Văn Cần TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/11/2019   X
151 Tàu cá 92127 Phan Hữu Nam TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/12/2019    
152 Tàu cá 95645 Nguyễn Thanh Ngữ TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/12/2019    
153 Tàu cá 91368 Nguyễn Công Thành TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/13/2019    
154 Tàu cá 92929 Hồ Văn Dũng TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/13/2019    
155 Tàu cá 93366 Hồ Văn Anh TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 11/14/2019    
156 Tàu cá 91027 Hồ Văn Thu TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/14/2019    
157 Tàu cá 95555 Nguyễn Hữu Nam Nam Sơn, Trung Giang A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 1/12/2019   X
158 Tàu cá 90129 Hồ Văn Hoàn Bắc Sơn, Trung Giang A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 04/11/2019    
159 Tàu cá 92367 Nguyễn Công Nghĩa Nam Sơn, Trung Giang A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 04/11/2020    
160 Tàu cá 95789 Trần Việt Hùng Bắc Sơn, Trung Giang A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 5/11/2019   X
161 Tàu cá 96969 Nguyễn Văn Tuấn KP6, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 6/11/2019   X
162 Tàu cá 98668 Bùi Đình Mười KP5, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 11/6/2019    
163 Tàu cá 99722 Lương Văn Hợp KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B2 7/11 /2019   X
164 Tàu cá 95905 Trân Viết Hùng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh A 1.4 Tôm, cá, mực… Cấp tỉnh B1 7/11 /2019    
165   Công ty TNHH MTV
Hoàng Anh Long
Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị A.1.3 Tôm thẻ chân trắng Cấp tỉnh B1 7/13/2020    
166   Công ty TNHH MTV
Công Tuyết
Vĩnh Mốc, Kim Thạch,
 Vĩnh Linh, Quảng Trị
A.1.3 Ốc Hương Cấp tỉnh B1 7/13/2020    
167   Trại thực nghiệm nuôi Hiền Lương
 Trung tâm giống Thủy sản Quảng Trị 
Hiền Lương, Hiền Thành,
Vĩnh Linh, QT
A.1.3 Tôm thẻ chân trắng Cấp tỉnh B2 7/14/2020   X
168 (301210001166) Công ty cổ phần
 C.p Việt Nam
Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị A.1.3 Tôm thẻ chân trắng Cấp tỉnh B1 10/26/2019   X
169   Lê Ngọc Ý Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B1 30/9/2019   X
170   Hồ Thị Hoa Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Mắm chượp Cấp tỉnh B1 30/9/2019   X
171   Võ Thị Thảo Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 2.2.3.TS Chế biến cá khô Cấp tỉnh B2 14/8/2019   X
172   Dương Thị Liên Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh Tạm ngừng
 hoạt động
4/12/2019    
173   Ngô Thị Lân Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 20/8/2019   X
174   Lê Hoa Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh BL 29/11/2019   X
175 30 d 8000 803 Bùi Thị Gái Kp 3 - TT Cửa Việt  B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 14/8/2019   X
176 30 d 8000 726 Nguyễn Thị Thiếc  Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 2.2.5.TS Chế biến Sứa
, ruốc, nước mắm
Cấp tỉnh B2 20/8/2019   X
177 30 d 8001 767 Bùi Thị Chữ Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B 2.2.5.TS cá hấp, Nước mắm Cấp tỉnh B2 10/9/2019   X
178   Hồ Văn Thọ  Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 5/9/2019   X
179 30 d 8000 605 Trần Thị Huề (Hành) Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm, cá hấp Cấp tỉnh B2 15/8/2019   X
180 30 c 002 525 Trần Thị Xây Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm, ruốc  Cấp tỉnh B2 5/9/2019   X
181 30c 000 284 Phan Thị Xiêm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 6/9/2019   X
182 30 c 002 465 Nước mắm Khiêm Trọng Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 6/9/2019   X
183 30 c 000 120 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 9/9/2019   X
184   Nước mắm Tùng Vân An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 9/9/2019   X
185 30 f 8000 868 Nước mắm Thuyền Nan 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B 2.2.5.TS nước mắm Cấp tỉnh B2 19/10/2019   X
186 30g 8001 822 Trần Thị Mãi Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B 2.2.5.TS Ruốc Cấp tỉnh B2 12/9/2019   X
187 30 f 8000 136 Nước mắm Hải Long Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 13/9/2019   X
188 30 g 8001 153 Cơ sở nước mắm Long Hải Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B 2.2.5.TS mắm nêm
tương ớt
Cấp tỉnh B2 16/9/2019   X
189 30 g 8001 965 Trương Thị Vầy Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B 2.2.5.TS Ruốc Cấp tỉnh B2 16/9/2019   X
190 32 00598720 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 4/9/2019   X
191   Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 15/8/2019   X
192 30 d 8001 024 Lê Văn Thời (Tuyết) Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 16/8/2019   X
193 30 a 8003 901 Lê Thị Thương Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 16/8/2019   X
194 30 d 8001 986 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 19/8/2019   X
195 30 d 8000 972 Nguyễn Thị Huyền  Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 11/9/2019   X
196 30 d 8000 584 Trần Thị Hà (Việt Hà) TT Cửa Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 12/8/2019   X
197 30 d 8000 404 Võ Thị The (Phụng The) TT Cửa Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh BL 11/9/2019   X
198 30 d 8000 733 Nguyễn Văn Hiếu  Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 13/8/2019   X
199 30 d 8000 581 Cơ sở Trần Thị Xây Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 21/8/2019   X
200 30 d 8000 442 Cơ sở Lợi Nhớ Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 2.2.5.TS Nước mắm, ruốc  Cấp tỉnh B2 22/8/2019   X
201   Lê Thị Nga Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 22/8/2019   X
202 30 f 8000 102 Nguyễn Thị Bê Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B 2.2.5.TS Nước mắm Cấp tỉnh B2 23/8/2019   X
203   Lương Thị Diễn  Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 2.2.5.TS Mắm chợp Cấp tỉnh B2 21/8/2019   X
204   Lương Văn Thảo Khu phố 1 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 11/5/2020   X
205   Nguyễn Văn Minh  Khu phố 2 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 12/5/2020   X
206   Trần Văn Hiếu Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.6 Nước đá bảo quản cấp tỉnh Tạm ngừng hoạt động 20/5/2020   X
207   Đinh Văn Trinh Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị A 1.6 Nước đá bảo quản cấp tỉnh B2 5/5/2020   X
208   Võ Văn Thức Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị A 1.6 Nước đá bảo quản cấp tỉnh B2 6/5/2020   X
209   Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Phú Hội – Triệu An A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 5/5/2020   X
210   Lương Văn Bình Khu phố 1 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 6/5/2020   X
211   Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Khu phố 1 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 7/5/2020   X
212   Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Khu phố 2 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 7/5/2020   X
213   Phan Văn Định Khu phố 3 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 8/5/2020   X
214   Hồ Văn Huấn Khu phố 5 – TT. Cửa Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh BL 11/5/2020    
215   Trần Nguyên Vũ Xuân Ngọc – Gio Việt A 1.6 Nước đá bảo quản Cấp tỉnh B2 12/5/2020   X
216   Trương Quốc Hân (Thành) Xuân Ngọc – Gio Việt