Kết quả thẩm định, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến ngày 30/11/2019

TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ Kết quả xếp loại A/B/C Ngày
1 Hồ Trọng Hiếu Tàu cá 91644 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/9/2019
2 Hồ Văn Thái Tàu cá 92189 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/9/2019
3 Võ Văn Hùng Tàu cá 94619 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/9/2019
4 Võ Văn Huynh Tàu cá 90019 Khu phố 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/9/2019
5 Hồ Văn Bé Tàu cá 90054 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 19/9/2019
6 Lê Văn Khánh Tàu cá 90139 Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 19/9/2019
7 Bùi Đình Biền Tàu cá 90163 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 20/9/2019
8 Trần Quang Khải Tàu cá 90222 Khu phố 7-TT Cửa Việt - Gio Linh B 20/9/2019
9 Bùi Đình Chiến Tàu cá 90279 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/9/2019
10 Hồ Văn Diệu Tàu cá 90389 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/9/2019
11 Bùi Đình Lực Tàu cá 91135 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/9/2019
12 Bùi Đình Cam Tàu cá 90559 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/9/2019
13 Lê Viết Trị Tàu cá 90668 Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/9/2019
14 Trần viết Thành Tàu cá 91018 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/9/2019
15 Bùi Văn Linh Tàu cá 91090 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 26/9/2019
16 Nguyễn Đức Bằng Tàu cá 91117 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 26/9/2019
17 Bùi Đình Thuận Tàu cá 91126 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 27/9/2019
18 Bùi Đình Bảo Tàu cá 91469 Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 27/9/2019
19 Bùi Chí Đảo Tàu cá 91559 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/10/2019
20 Bùi Đình Dũng Tàu cá 91568 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/10/2019
21 Nguyễn Văn Sơn Tàu cá 92107 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 2/10/2019
22 Bùi Đình Cảm (Cảm) Tàu cá 91595 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 2/10/2019
23 Lương Văn Hậu Tàu cá 93052 Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh B 3/10/2019
24 Võ Công Tứ Tàu cá 91270 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 3/10/2019
25 Hoàng Hải Tàu cá 98688 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/10/2019
26 Bùi Đình Đường Tàu cá 92207 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/10/2019
27 Nguyễn Văn Ngọc Tàu cá 92756 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/10/2019
28 Bùi Đình Trầm Tàu cá 97788 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/10/2019
29 Võ Hồng Thanh Tàu cá 91019 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 8/10/2019
30 Nguyễn Văn Trọng Tàu cá 92819 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 8/10/2019
31 Bùi Chí Thanh Tàu cá 92129 Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/10/2019
32 Bùi Đình Chiến Tàu cá 98888 Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/10/2019
33 Lê Văn Tý Tàu cá 90352 KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 10/10/2019
34 Nguyễn Công Tuấn Tàu cá 95456 KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 10/10/2019
35 Bùi Đình Hiến Tàu cá 94015 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/10/2019
36 Võ Thanh Tánh Tàu cá 91379 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/10/2019
37 Bùi Đình Hành Tàu cá 91515 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 14/10/2019
38 Nguyễn Đức Dục Tàu cá 95519 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 14/10/2019
39 Bùi Quốc Nam Tàu cá 91577 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 15/10/2019
40 Bùi Đình Chiến Tàu cá 90255 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 15/10/2019
41 Phan Văn Hòa Tàu cá 92999 Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh B 16/10/2019
42 Bùi Khánh Quốc Tàu cá 93679 Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 16/10/2019
43 Võ Văn Thới Tàu cá 99939 kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh Bán 17/10/2019
44 Nguyễn Văn Hoá Tàu cá 93333 Kp6, TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/10/2019
45 Bùi Xuân Tấn Tàu cá 99199 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/10/2019
46 Tàu cá 91119 B 18/10/2019
47 Phan Thanh Hội Tàu cá 93156 KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/10/2019
48 Hồ Văn Hà  Tàu cá 93412 Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh B 21/10/2019
49 Nguyễn Văn Năng Tàu cá 91918 Kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 21/10/2019
50 Nguyễn Văn Lợi  Tàu cá 91399 Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 22/10/2019
51 Nguyễn Văn Hảo Tàu cá 93789 Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 22/10/2019
52 Võ Văn Dũng Tàu cá 93647 Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/10/2019
53 Nguyễn Như Cửu Tàu cá 93782 Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/10/2019
54 Nguyễn Minh Khai Tàu cá 90235 Kp 1, TT Cửa Việt - Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 24/10/2019
55 Nguyễn Thanh Thủy Tàu cá 91036 Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/10/2019
56 Nguyễn Văn Sáu Tàu cá 91225 Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/10/2019
57 Nguyễn  Công Chiến Tàu cá 94456 Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/10/2019
58 Lê Văn Mọi Tàu cá 92666 Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 28/10/2019
59 Nguyễn Quang Hậu Tàu cá 91739 Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 28/10/2019
60 Bùi Đình Khảm Tàu cá 91509 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 29/10/2019
61 Nguyễn Văn Bình Tàu cá 90179 Kp 1,TT Cửa Việt - Gio Linh B 29/10/2019
62 Võ Lới Tàu cá 95799 Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh B 30/10/2019
63 Ngô Văn Ánh Tàu cá 93295 Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh B 30/10/2019
64 Nguyễn Ngọc Thiên Tàu cá 96869 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 31/10/2019
65 Hồ Văn Vinh Tàu cá 90199 Kp3, TT Cửa Việt - Gio Linh B 31/10/2019
66 Lê Văn Đình Tàu cá 92152 Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/11/2019
67 Lê Văn An Tàu cá 91061 Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/11/2019
68 Trần Khương Thuyết Tàu cá 95357 Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/11/2019
69 Lê Minh Hải Tàu cá 92332 Kp 4,TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/11/2019
70 Võ Văn Hữu Tàu cá 96768 Kp 3, TT Cửa Việt - Gio Linh B 5/11/2019
71 Lê Văn Quý Tàu cá 93456 Kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 5/11/2019
72 Lê Văn Thanh Tàu cá 92371 Kp 4, TT Cửa Việt - Gio Linh B 6/11/2019
73 Bùi Đình Hùng Tàu cá 94556 Kp 6, TT Cửa Việt - Gio Linh B 6/11/2019
74 Lê Văn Hùng Tàu cá 90135 Kp 4 TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/11/2019
75 Bùi Đình Huệ Tàu cá 91999 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/11/2019
76 Võ Minh Hải Tàu cá 91045 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/8/2019
77 Trần Đình Phước Tàu cá 91169 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/8/2019
78 Nguyễn Hữu Biền Tàu cá 91072 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/11/2019
79 Hồ Văn Cần Tàu cá 91555 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/11/2019
80 Phan Hữu Nam Tàu cá 92127 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/12/2019
81 Nguyễn Thanh Ngữ Tàu cá 95645 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/12/2019
82 Nguyễn Công Thành Tàu cá 91368 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/13/2019
83 Hồ Văn Dũng Tàu cá 92929 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/13/2019
84 Hồ Văn Anh Tàu cá 93366 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/14/2019
85 Hồ Văn Thu Tàu cá 91027 TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/14/2019
86 Nguyễn Đức Tài Tàu cá 95408 Triệu Độ, Triệu Phong Nghĩ HĐ 1/11/2019
87 Nguyễn Hữu Nam Tàu cá 95555 Nam Sơn, Trung Giang B 1/12/2019
88 Hồ Văn Hoàn Tàu cá 90129 Bắc Sơn, Trung Giang B 04/11/2019
89 Nguyễn Công Nghĩa Tàu cá 92367 Nam Sơn, Trung Giang B 04/11/2020
90 Trần Việt Hùng Tàu cá 95789 Bắc Sơn, Trung Giang B 5/11/2019
91 Phan Văn Quang Tàu cá 98202 KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh Nghĩ HĐ 5/11/2019
92 Nguyễn Văn Tuấn Tàu cá 96969 KP6, TT Cửa Việt, Gio Linh B 6/11/2019
93 Bùi Đình Mười Tàu cá 98668 KP5, TT Cửa Việt, Gio Linh B 11/6/2019
94 Lương Văn Hợp Tàu cá 99722 KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 7/11 /2019
95 Đinh Văn Trinh Tàu cá 93377 Triệu An-TriệuPhong Nghĩ HĐ 7/11 /2019
96 Trân Viết Hùng Tàu cá 95905 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 7/11 /2019
97 Lê Đình Triều Tàu cá 92468 Gio Việt - Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 16/9/2019
98 Hoàng Hồng Tàu cá 91919 Gio Việt - Gio Linh B 16/9/2019
99 Lê Thú Tàu cá 92311 Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
100 Trương Thanh Định Tàu cá 92134 Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
101 Trương Thanh Định Tàu cá 99001 Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
102 Hoàng Ngọc An Tàu cá 91588 Gio Việt - Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 18/9/2019
103 Nguyễn Văn Phương Tàu cá 90299 Gio Việt - Gio Linh B 18/9/2019
104 Nguyễn Quốc Tuấn Tàu cá 99120 Gio Việt - Gio Linh B 19/9/2019
105 Lê Văn Anh Tàu cá 98039 Gio Việt - Gio Linh B 19/9/2019
106 Lê Văn Tuấn Tàu cá 90929 Gio Việt - Gio Linh B 20/9/2019
107 Lê Hiền (Lê Văn Viện) Tàu cá 93939 Gio Việt - Gio Linh B 20/9/2019
108 Nguyễn Cơn Tàu cá 90277 Gio Việt - Gio Linh B 23/9/2019
109 Lương Văn Diệt Tàu cá 93331 Gio Việt - Gio Linh B 23/9/2019
110 Nguyễn Văn Xuân Tàu cá 93016 Gio Việt - Gio Linh B 24/9/2019
111 Võ Ngọc Hạnh Tàu cá 92257 Gio Việt - Gio Linh B 24/9/2019
112 Nguyễn Công Thái Tàu cá 90055 Gio Việt - Gio Linh B 25/9/2019
113 Nguyễn Công Thành Tàu cá 93557 Gio Việt - Gio Linh B 25/9/2019
114 Trần Hùng Tàu cá 90036 Gio Việt - Gio Linh B 26/9/2019
115 Nguyễn Chiến Tàu cá 90099 Gio Việt - Gio Linh B 26/9/2019
116 Lê Xuân Quốc Tàu cá 95339 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 27/9/2019
117 Nguyễn Đức  Dy Tàu cá 99927 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 27/9/2019
118 Nguyễn Minh Dũng Tàu cá 93168 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 30/9/2019
119 Lương Hải Tàu cá 94178 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 30/9/2019
120 Trần Hải Thành Tàu cá 97779 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 1/10/2019
121 Trần Hải Trung Tàu cá 90037 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 1/10/2019
122 Trương Hữu Thiết Tàu cá 92067 Gio Việt - Gio Linh B 2/10/2019
123 Lê Văn Chiến Tàu cá 91269 Gio Việt - Gio Linh Ngừng hoạt động 2/10/2019
124 Trần Hồng Lĩnh Tàu cá 93599 Gio Việt - Gio Linh B 3/10/2019
125 Đinh Văn Thông Tàu cá 90477 Triệu An-TriệuPhong B 3/10/2019
126 Nguyễn Hiệp Tàu cá 96166 Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
127 Nguyễn Thanh Hồng Tàu cá 91567 Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
128 Ngyễn Đức Giã Tàu cá 95579 Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
129 Trần Hữu Nam Tàu cá 92279 Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
130 Trần Phú Tàu cá 92052 Triệu An-TriệuPhong B 8/10/2019
131 Võ Văn Thức Tàu cá 92567 Gio Việt - Gio Linh B 8/10/2019
132 Nguyễn Văn Thành Tàu cá 91414 Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
133 Nguyễn Văn Phước Tàu cá 90145 Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
134 Nguyễn Văn Ninh Tàu cá 92037 Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
135 Lê Minh Tuấn Tàu cá 91256 Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
136 Lê Văn Óc Tàu cá 92305 Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2019
137 Nguyễn Văn Minh Tàu cá 92399 Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2020
138 Nguyễn Quang Trung Tàu cá 90569 Triệu An-TriệuPhong Ngừng hoạt động 10/12/2019
139 Nguyễn Văn Phương Tàu cá 97679 Triệu An-TriệuPhong B 10/12/2019
140 Nguyễn Quang Hùng Tàu cá 94522 Triệu An-TriệuPhong B 13/10/2019
141 Trương Văn Tùng Tàu cá 91009 Triệu An-TriệuPhong B 13/10/2019
142 Nguyễn Văn Giới Tàu cá 90063 Triệu An-TriệuPhong B 14/10/2019
143 Nguyễn Thanh Hoàng Tàu cá 93130 Triệu An-TriệuPhong Ngừng hoạt động 14/10/2019
144 Bùi Đình Hưng Tàu cá 91366 Gio Hải-Gio Linh A 15/10/2019
145 Bùi Đình Thủy Tàu cá 90709 Gio Hải-Gio Linh B 15/10/2019
146 Hồ Văn Dũng Tàu cá 93359 Triệu An-TriệuPhong B 16/10/2019
147 Trần Viết Dũng Tàu cá 92729 Gio Hải-Gio Linh B 16/10/2019
148 Nguyễn Văn Tự Tàu cá 93719 Gio Hải-Gio Linh B 17/10/2019
149 Hoàng Tứ Tàu cá 94899 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 10/17/2019
150 Hồ Văn Lạng Tàu cá 99399 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 18/10/2019
151 Bùi Văn Quang Tàu cá 95069 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 21/10/2019
152 Hồ Quốc Nguyên Tàu cá 91499 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 21/10/2019
153 Võ Minh Toàn Tàu cá 90081 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 22/10/2019
154 Nguyễn Quốc Huy Tàu cá 93539 Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 22/10/2019
155 Hồ Minh Tiến Tàu cá 93638 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/10/2019
156 Nguyễn Văn Hùng Tàu cá 99140 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/10/2019
157 Phan Trung Dũng Tàu cá 92789 An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 24/10/2019
158 Nguyễn Văn Quang Tàu cá 92154 An Đức3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 24/10/2019
159 Phan Văn Thạo Tàu cá 92105 An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 25/10/2019
160 Lê Quang Ánh (Hương) Tàu cá 91234 An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 25/10/2019
161 Phan Thanh Đạo Tàu cá 91243 An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 28/10/2019
162 Trần Văn Hiền Tàu cá 94567 Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 28/10/2019
163 Nguyễn Xuân Tiến Tàu cá 93278 Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Ngừng hoạt động 29/10/2019
164 Nguyễn Văn Việt Tàu cá 99686 An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 29/10/2019
165 Nguyễn Văn Thái Tàu cá 95898 Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 30/10/2019
166 Lương Hùng Tàu cá 92125 Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh Ngừng hoạt động 30/10/2019
167 Nguyễn Công Khương Tàu cá 90479 Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 31/10/2019
168 Lê Văn Cường Tàu cá 94466 Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 31/10/2019
169 Công ty C.p Nuôi trồng thủy sản Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị B 26/10/2019
170 Lê Ngọc Ý Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 30/9/2019
171 Hồ Thị Hoa Mắm chượp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 30/9/2019
172 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 14/8/2019
173 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong Tạm ngừng
 hoạt động
4/12/2019
174 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 20/8/2019
175 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong B 29/11/2019
176 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt B 14/8/2019
177 Nguyễn Thị Thiếc Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 20/8/2019
178 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B 10/9/2019
179 Hồ Văn Thọ Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B 5/9/2019
180 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 15/8/2019
181 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 5/9/2019
182 Phan Thị Xiêm Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 6/9/2019
183 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B 6/9/2019
184 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B 9/9/2019
185 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/9/2019
186 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm, tương cà 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B 19/10/2019
187 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B 12/9/2019
188 Nước mắm Hải Long Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 13/9/2019
189 Cơ sở nước mắm Long Hải nước mắm,
tương ớt, dấm
Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B 16/9/2019
190 Trương Thị Vầy Ruốc Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B 16/9/2019
191 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B 4/9/2019
192 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT Ngừng hoạt động 4/9/2019
193 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 15/8/2019
194 Lê Văn Thời (Tuyết) Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 16/8/2019
195 Lê Thị Thương Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 16/8/2019
196 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 19/8/2019
197 Nguyễn Thị Huyền Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 11/9/2019
198 Trần Thị Hà (Việt Hà) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh B 12/8/2019
199 Võ Thị The (Phụng The) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh C-B 11/9/2019
200 Nguyễn Văn Hiếu Nước mắm Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B 13/8/2019
201 Cơ sở Trần Thị Xây Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 21/8/2019
202 Cơ sở Lợi Nhớ Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 22/8/2019
203 Lê Thị Nga Nước mắm Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B 22/8/2019
204 Nguyễn Thị Bê Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B 23/8/2019
205 Lương Thị Diễn Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 21/8/2019
206 Lương Văn Thảo Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 19/8/2019
207 Nguyễn Văn Minh Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt C-B 12/9/2019
208 Trần Văn Hiếu Nước đá bảo quản Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/7/2019
209 Đinh Văn Trinh Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 26/8/2019
210 Võ Văn Thức Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 11/9/2019
211 Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Nước đá bảo quản Phú Hội – Triệu An B 8/7/2019
212 Lê Văn Thanh ( Lê Mầu) Nước đá bảo quản Hà Tây – Triệu An Ngừng hoạt động 8/7/2019
213 Lương Văn Bình Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 9/7/2019
214 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 9/7/2019
215 Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B 10/7/2019
216 Trần Quang Quyền Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt Tạm ngừng hoạt động 10/7/2019
217 Phan Văn Định Nước đá bảo quản Khu phố 3 – TT. Cửa Việt B 11/7/2019
218 Hồ Văn Huấn Nước đá bảo quản Khu phố 5 – TT. Cửa Việt Tạm ngừng hoạt động 11/7/2019
219 Trần Nguyên Vũ Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 12/7/2019
220 Trương Quốc Hân (Thành) Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 12/7/2019
221 Nguyễn Công Ánh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt B 15/7/2019
222 Trương Ngọc Sanh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Ngừng hoạt động 15/7/2019
223 Hoàng Minh Cường Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm ngừng hoạt động 16/7/2019
224 Nguyễn Thanh Hóa Nước đá bảo quản Xuân Tiến – Gio Việt Tạm ngừng hoạt động 16/7/2019
225 Nguyễn Văn Đạt Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 17/7/2019
226 Nguyễn Bình Minh Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 17/7/2019
227 Nguyễn Đình Phương Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 18/7/2019
228 Bùi Xuân Việt Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 18/7/2019
229 Lê Văn Hiển Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
230 Trần Văn Chung (Thùy) Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
231 Nguyễn Thanh Hưng Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
232 Nguyễn Hùng Cường Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
233 Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 23/7/2019
234 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 27/5/2019
235 Trần Văn Huyến (Chung) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 28/5/2019
236 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 28/5/2019
237 Nguyễn Thị Lan Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 29/5/2019
238 Nguyễn Thị Nghĩa Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt Ngừng hoạt động 29/5/2019
239 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 30/5/2019
240 Lê Văn Hiếu (Khai) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 30/5/2019
241 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 31/5/2019
242 Nguyễn Thị Hồ Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Ngừng hoạt động 31/5/2019
243 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 3/6/2019
244 Ngô Thị Út Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 3/6/2019
245 Nguyễn Thị Vủi Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 4/6/2019
246 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 4/6/2019
247 Nguyễn Văn Minh (Bé) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Ngừng hoạt động 5/6/2019
248 Lê Văn Phong (Cảnh) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Tạm ngừng hoạt động 7/6/2019
249 Lê Thị Loan (Thăng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Tạm ngừng hoạt động 7/6/2019
250 Nguyễn Thị Hồng (Thí) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 10/6/2019
251 Nguyễn Văn Tính Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 10/6/2019
252 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 11/6/2019
253 Nguyễn Văn Hai Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 11/6/2019
254 Hồ Xuân Đoàn (Vy) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 12/6/2019
255 Hồ Văn Thăng (Trang) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 12/6/2019
256 Hồ Thị Thơi Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 13/6/2019
257 Hồ Văn Cẩn (Thương) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 13/6/2019
258 Hà Thị Liên - Mẫn Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 14/6/2019
259 Lê Xuân Đoan - Niệm Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B 14/6/2019
260 Hoàng Thị Hương (Điệp) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt Ngừng hoạt động 17/6/2019
261 Nguyễn Duy Phúc (Ký) Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B 9/11/2019
262 Nguyễn Thị Sáu (Chút) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Ngừng hoạt động 18/6/2019
263 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị B 18/6/2019
264 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
265 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
266 Phan Thị Lai Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng B 20/6/2019
267 Võ Văn Thành Cá Hấp An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 21/6/2019
268 Hồ Thị Toàn Cá Hấp Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 24/6/2019
269 Phan Thị Tư (Quế) Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng Ngừng hoạt động 21/6/2019
270 Phan Thị Huệ Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng Ngừng hoạt động 24/6/2019
271 Dương Lai  Cá hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B 24/6/2019
272 Nguyễn Thị Hường (Hiệp) Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B 16/4/2019
273 Hoàng Thu (Bòn) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 16/4/2019
274 Trương Văn Cử (Tự) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 17/4/2019
275 Hoàng Minh Thảo Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 18/4/2019
276 Trương Đình Khoa Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
277 Tống Thị An (Trương Thanh Định) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 25/4/2019
278 Nguyễn Quốc Ái Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 19/4/2019
279 Võ Thị Hằng Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
280 Võ Thị Hương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
281 Nguyễn Thị Hương (Đình) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 23/4/2019
282 Võ Thanh Phương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 19/4/2019
283 Nguyễn Xuân Tải (Tâm) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
284 Trần Thị Mỹ (Lợi) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
285 Trần Thị Tuyến (Hùng) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/2/2019
286 Dương Thế Thu Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/3/2019
287 Trần Thị Hoài Thiêm (tuân) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 5/4/2019
288 Trần Hoàng (Bé) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/4/2019
289 Phạm Minh Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 5/6/2019
290 Trần Hồng Lĩnh (Hiền) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/6/2019
291 Trương Hữu Khuyến Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/7/2019
292 Trần Thị Liên Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 5/8/2019
293 Nguyễn Văn Lập Cá hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/8/2019
294 Trương Văn Dự Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/9/2019
295 Hoàng Thị Hương(Lê Văn Bòn) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 5/9/2019
296 Võ Thị Gái (Lê Đình Triều) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
297 Hoàng Thị Thương Cá Hấp,
 Kho lạnh TS
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
298 Nguyễn Thị Kiệm (hạnh) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 14/5/2019
299 Nguyễn Thị Tuyết (Võ Thanh Hai) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 16/5/2019
300 Nguyễn Công Thắng Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 16/5/2019
301 Lê Minh Thái Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
302 Lê Xuân Quốc Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 18/4/2019
303 Lê Thị Dung (Lê Hiền) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/5/2019
304 Nguyễn Văn Từ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 22/6/2018
305 Nguyễn Thị Hường (Diệt) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 21/5/2019
306 Nguyễn Công Ba (Phương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 22/5/2019
307 Nguyễn Văn Thái  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Ngừng hoạt động 22/5/2019
308 Nguyễn Thị Nguyên (Khương)  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 26/6/2019
309 Lê Văn Tiêm  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Ngừng hoạt động 26/6/2019
310 Nguyễn Thị Tuyết (Lương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 25/6/2019
311 Nguyễn Văn Hoà Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Ngừng hoạt động 25/6/2019
312 Nguyễn Văn Hiền Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Ngừng hoạt động 14/6/2018
313 Nguyễn Văn Anh (Mách) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm ngừng hoạt động 25/6/2019
314 Nguyễn Thọ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Ngừng hoạt động 20/6/2019
315 Võ Thị Hồng (Mầu) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/6/2019
316 Thân Trọng DŨng Thủy sản sấy Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh C 18/11/20149
317 CS Trần Thanh Hải chế biến chả 212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng B 22/5/2019
318 CS  Nguyễn Thuận chế biến chả Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng B 25/5/2019
319  KHE SACA chế biến cà phê Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng Tạm ngừng hoạt động 23/5/2019
320 Thạch Thị Vari chế biến chả Cổ Lũy - Hải Ba - Hải Lăng B 23/5/2019
321 Công ty cổ phần nông sản hữu cơ muối sả Văn Quỹ - Hải Tân - Haỉ Lăng B 12/11/2019
322 CS xay xát bà Diệu Loan Xay xát gạo QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng B 13/6/2019
323 CS  Lê Thị Liên (Gái) Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
324 CS xay xát Hiệp Hoa Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
325 Cơ sở  Hùng Oanh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
326 Cơ sở  Hoành Huệ xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
327 Cơ sở xay xát gạo Hiệt Thinh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
328 Trần Thị Lội xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
329 CS  Nguyễn Thị Tĩnh xay xát gạo 156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
330 CS  Đoàn Thị Khánh xay xát gạo 188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
331 CS Lê Hoài Nam Chế biến chả Trần Bình Trọng - P.2 - TX. Quảng Trị B 27/6/2019
332 CS Trần Thị Kiều chế biến chả TX. Quảng Trị - Quảng Trị B 11/6/2019
333  Nguyễn Thị Bé chế biến chả KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị B 11/6/2019
334 Hoàng Công Quốc chế biến chả 104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị B 12/6/2019
335 Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng Xay xát gạo 25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị B 12/6/2019
336  Lê Thanh Tuấn chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 3/6/2019
337  Lữ Triệu Thịnh chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/5/2019
338 Hoàng Thị Ái Hoa chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/01/2019
339  Trần Vinh chế biến chả Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong Tạm ngừng hoạt động 29/5/2019
340 Phan Ngọc Chiến Xay xát gạo Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B 30/5/2019
341 HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong xay xát và đóng gói gạo An Hưng - Triệu Tài - Triệu Phong B 19/6/2019
342 Phan Vinh Xay xát gạo Triệu Thượng – Triệu Phong B 19/6/2019
343 Nguyễn Thị Ngoan Chế biến chả TT. Ái Tử - Triệu Phong B 13/6/2019
344  Nguyễn Khương chế biến chả Triệu THuận-Triệu Phong B 30/5/2019
345  Hoàng Đình Tài chế biến cà phê Trúc Lâm – Gio Quang – Gio Linh B 7/6/2019
346  Đặng Thị Cương chế biến chả 88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh B 5/6/2019
347  Ngô Thị Nghệ chế biến chả 143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh B 5/6/2019
348 Phan Thị Tuyết Nhung SX hạt dưa Gio Mai - Gio Linh B 13/8/2019
349  Trần Thị Huế chế biến chả KP. 5 – TT. Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 4/6/2019
350  Hoàng Thị Quý chế biến chả KP.8 - TT. Gio Linh B 4/6/2019
351 Trần Thị Mơ chế biến chả Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh B 3/6/2019
352 Phan Thị Dung chế biến chả Gio Sơn - Gio Linh B 7/6/2019
353