Kết quả thẩm định, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến ngày 19/11/2019

TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ Kết quả xếp loại A/B/C Ngày thẩm định
1 Hồ Trọng Hiếu Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/9/2019
2 Hồ Văn Thái Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/9/2019
3 Võ Văn Hùng Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/9/2019
4 Võ Văn Huynh Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/9/2019
5 Hồ Văn Bé Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 19/9/2019
6 Lê Văn Khánh Tàu cá Kp 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 19/9/2019
7 Bùi Đình Biền Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 20/9/2019
8 Trần Quang Khải Tàu cá Kp 7-TT Cửa Việt - Gio Linh B 20/9/2019
9 Bùi Đình Chiến Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/9/2019
10 Hồ Văn Diệu Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/9/2019
11 Bùi Đình Lực Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/9/2019
12 Bùi Đình Cam Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/9/2019
13 Lê Viết Trị Tàu cá Kp 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/9/2019
14 Trần viết Thành Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/9/2019
15 Bùi Văn Linh Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 26/9/2019
16 Nguyễn Đức Bằng Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 26/9/2019
17 Bùi Đình Thuận Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 27/9/2019
18 Bùi Đình Bảo Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 27/9/2019
19 Bùi Chí Đảo Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/10/2019
20 Bùi Đình Dũng Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/10/2019
21 Nguyễn Văn Sơn Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 2/10/2019
22 Bùi Đình Cảm Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 2/10/2019
23 Lương Văn Hậu Tàu cá Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh B 3/10/2019
24 Võ Công Tứ Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 3/10/2019
25 Hoàng Hải Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/10/2019
26 Bùi Đình Đường Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/10/2019
27 Nguyễn Văn Ngọc Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/10/2019
28 Bùi Đình Trầm Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/10/2019
29 Võ Hồng Thanh Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 8/10/2019
30 Nguyễn Văn Trọng Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 8/10/2019
31 Bùi Chí Thanh Tàu cá Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/10/2019
32 Bùi Đình Chiến Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/10/2019
33 Lê Văn Tý Tàu cá KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 10/10/2019
34 Nguyễn Công Tuấn Tàu cá KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 10/10/2019
35 Bùi Đình Hiến Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/10/2019
36 Võ Thanh Tánh Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 11/10/2019
37 Bùi Đình Hành Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 14/10/2019
38 Nguyễn Đức Dục Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 14/10/2019
39 Bùi Quốc Nam Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 15/10/2019
40 Bùi Đình Chiến Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 15/10/2019
41 Phan Văn Hòa Tàu cá Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh B 16/10/2019
42 Bùi Khánh Quốc Tàu cá Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh B 16/10/2019
43 Võ Văn Thới Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/10/2019
44 Nguyễn Văn Hoá Tàu cá Kp6, TT Cửa Việt - Gio Linh B 17/10/2019
45 Bùi Xuân Tấn Tàu cá 99199 Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/10/2019
46 Tàu cá 91119 B 18/10/2019
47 Phan Thanh Hội Tàu cá KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 18/10/2019
48 Hồ Văn Hà  Tàu cá Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh B 21/10/2019
49 Nguyễn Văn Năng Tàu cá Kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 21/10/2019
50 Nguyễn Văn Lợi  Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 22/10/2019
51 Nguyễn Văn Hảo Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 22/10/2019
52 Võ Văn Dũng Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/10/2019
53 Nguyễn Như Cửu Tàu cá Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 23/10/2019
54 Nguyễn Minh Khai Tàu cá Kp 1, TT Cửa Việt - Gio Linh Tàu đang sửa 24/10/2019
55 Nguyễn Thanh Thủy Tàu cá Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 24/10/2019
56 Nguyễn Văn Sáu Tàu cá Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/10/2019
57 Nguyễn  Công Chiến Tàu cá Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 25/10/2019
58 Lê Văn Mọi Tàu cá Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 28/10/2019
59 Nguyễn Quang Hậu Tàu cá Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh B 28/10/2019
60 Bùi Đình Khảm Tàu cá Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh B 29/10/2019
61 Nguyễn Văn Bình Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 29/10/2019
62 Võ Lới Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 30/10/2019
63 Ngô Văn Ánh Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 30/10/2019
64 Nguyễn Ngọc Thiên Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 31/10/2019
65 Hồ Văn Vinh Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 31/10/2019
66 Lê Văn Đình Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/11/2019
67 Lê Văn An Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 1/11/2019
68 Trần Khương Thuyết Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/11/2019
69 Lê Minh Hải Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 4/11/2019
70 Võ Văn Hữu Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 5/11/2019
71 Lê Văn Quý Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 5/11/2019
72 Lê Văn Thanh Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 6/11/2019
73 Bùi Đình Hùng Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 6/11/2019
74 Lê Văn Hùng Tàu cá Kp 4 TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/11/2019
75 Bùi Đình Huệ Tàu cá TT Cửa Việt - Gio Linh B 7/11/2019
76 Lê Đình Triều Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 16/9/2019
77 Hoàng Hồng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 16/9/2019
78 Lê Thú Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
79 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
80 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 17/9/2019
81 Hoàng Ngọc An Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm ngừng hoạt động 18/9/2019
82 Nguyễn Văn Phương Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 18/9/2019
83 Nguyễn Quốc Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 19/9/2019
84 Lê Văn Anh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 19/9/2019
85 Lê Văn Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 20/9/2019
86 Lê Văn Viện Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 20/9/2019
87 Nguyễn Cơn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 23/9/2019
88 Lương Văn Diệt Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 23/9/2019
89 Nguyễn Văn Xuân Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 24/9/2019
90 Võ Ngọc Hạnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 24/9/2019
91 Nguyễn Công Thái Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 25/9/2019
92 Nguyễn Công Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 25/9/2019
93 Trần Hùng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 26/9/2019
94 Nguyễn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 26/9/2019
99 Trần Hải Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Không hoạt động 1/10/2019
100 Trần Hải Trung Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Không hoạt động 1/10/2019
101 Trương Hữu Thiết Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 2/10/2019
102 Lê Văn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Không hoạt động 2/10/2019
103 Trần Hồng Lĩnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 3/10/2019
104 Đinh Văn Thông Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 3/10/2019
105 Nguyễn Hiệp Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
106 Nguyễn Thanh Hồng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
107 Ngyễn Đức Giã Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
108 Trần Hữu Nam Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
109 Trần Phú Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 8/10/2019
110 Võ Văn Thức Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 8/10/2019
111 Nguyễn Văn Thành Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
112 Nguyễn Văn Phước Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
113 Nguyễn Văn Ninh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
114 Lê Minh Tuấn Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
115 Lê Văn Óc Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2019
116 Nguyễn Văn Minh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2020
118 Nguyễn Văn Phương Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/12/2019
119 Nguyễn Quang Hùng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 13/10/2019
120 Trương Văn Tùng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 13/10/2019
121 Nguyễn Văn Giới Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 14/10/2019
123 Bùi Đình Hưng Tàu cá Gio Hải-Gio Linh A 15/10/2019
124 Bùi Đình Thủy Tàu cá Gio Hải-Gio Linh B 15/10/2019
125 Hồ Văn Dũng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 16/10/2019
126 Trần Viết Dũng Tàu cá Gio Hải-Gio Linh B 16/10/2019
127 Nguyễn Văn Tự Tàu cá Gio Hải-Gio Linh B 17/10/2019
128 Hoàng Tứ Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 10/17/2019
129 Hồ Văn Lạng Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 18/10/2019
130 Bùi Văn Quang Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 21/10/2019
131 Hồ Quốc Nguyên Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 21/10/2019
132 Võ Minh Toàn Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 22/10/2019
133 Nguyễn Quốc Huy Tàu cá Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh B 22/10/2019
134 Hồ Minh Tiến Tàu cá TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/10/2019
135 Nguyễn Văn Hùng Tàu cá TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/10/2019
136 Phan Trung Dũng Tàu cá An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 24/10/2019
137 Nguyễn Văn Quang Tàu cá An Đức3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 24/10/2019
138 Phan Văn Thạo Tàu cá An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 25/10/2019
139 Lê Quang Ánh (Hương) Tàu cá An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 25/10/2019
140 Phan Thanh Đạo Tàu cá An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 28/10/2019
141 Trần Văn Hiền Tàu cá Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 28/10/2019
143 Nguyễn Văn Việt Tàu cá An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 29/10/2019
144 Nguyễn Văn Thái Tàu cá Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 30/10/2019
146 Nguyễn Công Khương Tàu cá Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 31/10/2019
147 Lê Văn Cường Tàu cá Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 31/10/2019
148 Lê Ngọc Ý Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 30/9/2019
149 Hồ Thị Hoa Mắm chượp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 30/9/2019
150 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 14/8/2019
151 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong C 23/8/2019
152 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 20/8/2019
153 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong C 13/9/2019
154 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt B 14/8/2019
155 Nguyễn Thị Thiếc Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 20/8/2019
156 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B 10/9/2019
157 Hồ Văn Thọ Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B 5/9/2019
158 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 15/8/2019
159 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 5/9/2019
160 Phan Thị Xiêm Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 6/9/2019
161 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B 6/9/2019
162 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B 9/9/2019
163 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/9/2019
164 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm, tương cà 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B 19/10/2019
165 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B 12/9/2019
166 Nước mắm Hải Long Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 13/9/2019
167 Cơ sở nước mắm Long Hải nước mắm,
tương ớt, dấm
Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B 16/9/2019
168 Trương Thị Vầy Ruốc Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B 16/9/2019
169 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B 4/9/2019
170 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT Không hoạt động 4/9/2019
171 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 15/8/2019
172 Lê Văn Thời (Tuyết) Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 16/8/2019
173 Lê Thị Thương Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 16/8/2019
174 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 19/8/2019
175 Nguyễn Thị Huyền Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 11/9/2019
176 Trần Thị Hà (Việt Hà) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh B 12/8/2019
177 Võ Thị The (Phụng The) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh B 11/9/2019
178 Nguyễn Văn Hiếu Nước mắm Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B 13/8/2019
179 Cơ sở Trần Thị Xây Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 21/8/2019
180 Cơ sở Lợi Nhớ Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 22/8/2019
181 Lê Thị Nga Nước mắm Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B 22/8/2019
182 Nguyễn Thị Bê Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B 23/8/2019
183 Lương Thị Diễn Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 21/8/2019
184 Lương Văn Thảo Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 19/8/2019
185 Nguyễn Văn Minh Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B 12/9/2019
186 Trần Văn Hiếu Nước đá bảo quản Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 23/7/2019
187 Đinh Văn Trinh Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 26/8/2019
188 Võ Văn Thức Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 11/9/2019
189 Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Nước đá bảo quản Phú Hội – Triệu An B 8/7/2019
191 Lương Văn Bình Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 9/7/2019
192 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 9/7/2019
193 Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B 10/7/2019
194 Trần Quang Quyền Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt Tạm dừng hoạt động 10/7/2019
195 Phan Văn Định Nước đá bảo quản Khu phố 3 – TT. Cửa Việt B 11/7/2019
196 Hồ Văn Huấn Nước đá bảo quản Khu phố 5 – TT. Cửa Việt Tạm dừng hoạt động 11/7/2019
197 Trần Nguyên Vũ Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 12/7/2019
198 Trương Quốc Hân (Thành) Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 12/7/2019
199 Nguyễn Công Ánh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt B 15/7/2019
200 Trương Ngọc Sanh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Không hoạt động 15/7/2019
201 Hoàng Minh Cường Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm dừng hoạt động 16/7/2019
202 Nguyễn Thanh Hóa Nước đá bảo quản Xuân Tiến – Gio Việt Tạm dừng hoạt động 16/7/2019
203 Nguyễn Văn Đạt Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 17/7/2019
204 Nguyễn Bình Minh Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 17/7/2019
205 Nguyễn Đình Phương Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 18/7/2019
206 Bùi Xuân Việt Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 18/7/2019
207 Lê Văn Hiển Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
208 Trần Văn Chung (Thùy) Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
209 Nguyễn Thanh Hưng Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
210 Nguyễn Hùng Cường Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
211 Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 23/7/2019
212 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 27/5/2019
213 Trần Văn Huyến (Chung) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 28/5/2019
214 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 28/5/2019
215 Nguyễn Thị Lan Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B 29/5/2019
216 Nguyễn Thị Nghĩa Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt nghĩ 29/5/2019
217 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 30/5/2019
218 Lê Văn Hiếu (Khai) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 30/5/2019
219 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 31/5/2019
220 Nguyễn Thị Hồ Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Không hoạt động 31/5/2019
221 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 3/6/2019
222 Ngô Thị Út Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 3/6/2019
223 Nguyễn Thị Vủi Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 4/6/2019
224 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 4/6/2019
225 Nguyễn Văn Minh (Bé) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Không hoạt động 5/6/2019
226 Lê Văn Phong (Cảnh) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Tạm dừng hoạt động 7/6/2019
227 Lê Thị Loan (Thăng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt Tạm dừng hoạt động 7/6/2019
228 Nguyễn Thị Hồng (Thí) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 10/6/2019
229 Nguyễn Văn Tính Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 10/6/2019
230 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 11/6/2019
231 Nguyễn Văn Hai Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 11/6/2019
232 Hồ Xuân Đoàn (Vy) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B 12/6/2019
233 Hồ Văn Thăng (Trang) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 12/6/2019
234 Hồ Thị Thơi Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 13/6/2019
235 Hồ Văn Cẩn (Thương) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 13/6/2019
236 Hà Thị Liên - Mẫn Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B 14/6/2019
237 Lê Xuân Đoan - Niệm Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B 14/6/2019
238 Hoàng Thị Hương (Điệp) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt Không hoạt động 17/6/2019
239 Nguyễn Duy Phúc (Ký) Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B 9/11/2019
240 Nguyễn Thị Sáu (Chút) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Không hoạt động 18/6/2019
241 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị B 18/6/2019
242 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
243 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
244 Phan Thị Lai Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng B 20/6/2019
245 Võ Văn Thành Cá Hấp An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 21/6/2019
246 Hồ Thị Toàn Cá Hấp Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 24/6/2019
247 Phan Thị Tư (Quế) Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng Không hoạt động 21/6/2019
248 Phan Thị Huệ Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng Không hoạt động 24/6/2019
249 Dương Lai  Cá hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B 24/6/2019
250 Nguyễn Thị Hường (Hiệp) Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B 16/4/2019
251 Hoàng Thu (Bòn) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 16/4/2019
252 Trương Văn Cử (Tự) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 17/4/2019
253 Hoàng Minh Thảo Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 18/4/2019
254 Trương Đình Khoa Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
255 Tống Thị An (Trương Thanh Định) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 25/4/2019
256 Nguyễn Quốc Ái Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 19/4/2019
257 Võ Thị Hằng Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
258 Võ Thị Hương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
259 Nguyễn Thị Hương (Đình) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 23/4/2019
260 Võ Thanh Phương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 19/4/2019
261 Nguyễn Xuân Tải (Tâm) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
262 Trần Thị Mỹ (Lợi) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
263 Trần Thị Tuyến (Hùng) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/2/2019
264 Dương Thế Thu Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/3/2019
265 Trần Thị Hoài Thiêm (tuân) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 5/4/2019
266 Trần Hoàng (Bé) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/4/2019
267 Phạm Minh Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 5/6/2019
268 Trần Hồng Lĩnh (Hiền) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/6/2019
269 Trương Hữu Khuyến Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/7/2019
270 Trần Thị Liên Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 5/8/2019
271 Nguyễn Văn Lập Cá hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/8/2019
272 Trương Văn Dự Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/9/2019
273 Hoàng Thị Hương(Lê Văn Bòn) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 5/9/2019
274 Võ Thị Gái (Lê Đình Triều) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
275 Hoàng Thị Thương Cá Hấp,
 Kho lạnh TS
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
276 Nguyễn Thị Kiệm (hạnh) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 14/5/2019
277 Nguyễn Thị Tuyết (Võ Thanh Hai) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 16/5/2019
278 Nguyễn Công Thắng Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 16/5/2019
279 Lê Minh Thái Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
280 Lê Xuân Quốc Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 18/4/2019
281 Lê Thị Dung (Lê Hiền) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/5/2019
282 Nguyễn Văn Từ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 22/6/2018
283 Nguyễn Thị Hường (Diệt) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 21/5/2019
284 Nguyễn Công Ba (Phương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Tạm dừng hoạt động 22/5/2019
285 Nguyễn Văn Thái  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh nghĩ 22/5/2019
286 Nguyễn Thị Nguyên (Khương)  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 26/6/2019
287 Lê Văn Tiêm  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh nghĩ 26/6/2019
288 Nguyễn Thị Tuyết (Lương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 25/6/2019
289 Nguyễn Văn Hoà Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 25/6/2019
290 Nguyễn Văn Hiền Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 14/6/2018
291 Nguyễn Văn Anh (Mách) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm dừng hoạt động 25/6/2019
292 Nguyễn Thọ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 20/6/2019
293 Võ Thị Hồng (Mầu) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/6/2019
294 CS Trần Thanh Hải chế biến chả 212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng B 22/5/2019
295 CS  Nguyễn Thuận chế biến chả Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng B 25/5/2019
296  KHE SACA chế biến cà phê Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng Tạm dừng hoạt động 23/5/2019
297 Thạch Thị Vari chế biến chả Hải Ba - Hải Lăng B 23/5/2019
298 Công ty cổ phần nông sản hữu cơ muối sả Hải Tân - Haỉ Lăng B 12/11/2019
299 CS xay xát bà Diệu Loan Xay xát gạo QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng B 13/6/2019
300 CS  Lê Thị Liên (Gái) Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
301 CS xay xát Hiệp Hoa Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
302 Cơ sở  Hùng Oanh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
303 Cơ sở  Hoành Huệ xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
304 Cơ sở xay xát gạo Hiệt Thinh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
305 Trần Thị Lội xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
306 CS  Nguyễn Thị Tĩnh xay xát gạo 156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
307 CS  Đoàn Thị Khánh xay xát gạo 188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
308 CS Lê Hoài Nam Chế biến chả Trần Bình Trọng - P.2 - TX. Quảng Trị B 27/6/2019
309 CS Trần Thị Kiều chế biến chả TX. Quảng Trị - Quảng Trị B 11/6/2019
310  Nguyễn Thị Bé chế biến chả KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị B 11/6/2019
311 Hoàng Công Quốc chế biến chả 104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị B 12/6/2019
312 Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng Xay xát gạo 25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị B 12/6/2019
313  Lê Thanh Tuấn chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 3/6/2019
314  Lữ Triệu Thịnh chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/5/2019
315 Hoàng Thị Ái Hoa chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/01/2019
316  Trần Vinh chế biến chả Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong Tạm dừng hoạt động 29/5/2019
317 Phan Ngọc Chiến Xay xát gạo Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B 30/5/2019
318 HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong xay xát và đóng gói gạo An Hưng - Triệu Tài - Triệu Phong B 19/6/2019
319 Phan Vinh Xay xát gạo Triệu Thượng – Triệu Phong B 19/6/2019
320 Nguyễn Thị Ngoan Chế biến chả TT. Ái Tử - Triệu Phong B 13/6/2019
321  Nguyễn Khương chế biến chả Triệu THuận-Triệu Phong B 30/5/2019
322  Hoàng Đình Tài chế biến cà phê Trúc Lâm – Gio Quang – Gio Linh B 7/6/2019
323  Đặng Thị Cương chế biến chả 88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh B 5/6/2019
324  Ngô Thị Nghệ chế biến chả 143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh B 5/6/2019
325 Phan Thị Tuyết Nhung SX hạt dưa Gio Mai - Gio Linh B 13/8/2019
326  Trần Thị Huế chế biến chả KP. 5 – TT. Gio Linh Tạm dừng hoạt động 4/6/2019
327  Hoàng Thị Quý chế biến chả KP.8 - TT. Gio Linh B 4/6/2019
328 Trần Thị Mơ chế biến chả Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh B 3/6/2019
329 Phan Thị Dung chế biến chả Gio Sơn - Gio Linh B 7/6/2019
330 Nguyễn Văn Tám Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh B 6/6/2019
331 Hoài Thương Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh Tạm dừng hoạt động 6/6/2019
332 Nguyễn Thị Hồng Chế biến chả Phú Hậu - Cam An - Cam Lộ B 11/3/2019
333 Phạm Bình chế biến chả 534 Lê Duẩn – Khóm Vĩnh Tiến – TT. Hồ Xá B 18/6/2019
334 Chả Chi chế biến chả TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh B 18/6/2019
335  Trần Thị Cúc chế biến chả 15 Chu Văn An – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 14/6/2019
336  Hoàng Thị Hồng chế biến chả Khóm Vĩnh Bắc – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 14/6/2019
337  Nguyễn Thị Liên chế biến chả 171/7 Lê Duẫn – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 17/6/2019
338 Trần Thị Châu chế biến chả Khóm Thống Nhất – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh Cơ sở đang xây dựng 17/6/2019
339 Nguyễn Tiến Cường chế biến chả Vĩnh Tú - Vĩnh Linh B 29/01/2019
340  Trần Thị Thương chế biến chả KP. 4 - TT. Cam Lộ B 25/6/2019
341 Trần Quang Dũng chế biến chả KP. Thượng Viên – TT. Cam Lộ B 25/6/2019
342 Phạm Minh Hoàng chế biến chả Cam Thành - Cam Lộ - Quảng Trị B 6/9/2019
343 Hoàng Thị Hòa chế biến chả Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị B 24/6/2019
344  Lê Hồng Nhạn cà gai leo Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị B 11/11/2019
345 Võ Văn Hóa Cao thực vật Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ C 11/11/2019
346  Mai Thị Thuỷ chế biến cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 20/6/2019
347 Nguyễn Thị Thi  cao lá vằng Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 31/5/2019
348 Nguyễn Thị Dung  cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 22/7/2019
349 CS Minh Nhi Sản xuất cao lá vằng Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị B 31/5/2019
350 Võ Thị Mỹ Sản xuất cao thực vật Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 20/6/2019
351 Võ Văn Thành Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 24/6/2019
352 Công ty TNHH MTV cao dược liệu Phan Quang Minh Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 21/6/2019
353 HTX Định Sơn Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ Tạm dừng hoạt động 22/7/2019
354  Nguyễn Thị The chế biến chả Đường Kim Đồng – TT. Lao Bảo B 19/11/2018
355  Nguyễn Thị Sáng chế biến chả TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B 21/11/2018
356 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Quảng Trị Trà hòa tan P. Đông Lương - TP. Đông Hà B 14/8/2019
357 CTCP nông sản hữu cơ Quảng Trị đóng gói gạo 191 Quốc lộ 1A – TP. Đông Hà B 11/12/2018
358 cơ sở CB sen Bảo Liên CB sen Vĩnh Phước - Đông Lương - TP. Đông Hà B 27/6/2019
359 Cao lá vằng Bé Xịn chế biến cao lá vằng Đường Nguyễn Chí Thanh – TP. Đông Hà B 18/6/2018
360 CS CB chả Nguyễn Út chế biến chả KP.2 – P.1 – TP. Đông Hà B 5/12/2018
361 Thái Thị Thuý chế biến chả Phường 1 – TP. Đông Hà B 7/12/2018
362 Nguyễn Văn Sinh chế biến đậu phụ Chợ Phường 5 – TP. Đông Hà B 3/12/2018
363  Hoàng Ngọc Sáu chế biến chả 37 Phan Huy Chú – KP3 – P2 – TP. Đông Hà B 11/12/2018
364 Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà Sơ chế gạo, tiêu; cao thực vật, trà túi lọc các loại Đường 9D - KCN Nam Đông Hà – TP. Đông Hà