DANH SÁCH LŨY KẾ THÁNG 10

Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thuỷ sản đến ngày 19/10/2019
TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ  Kết quả xếp loại A/B/C Ngày kiểm tra
1 Hồ Trọng Hiếu Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/17/2019
2 Hồ Văn Thái Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/17/2019
3 Võ Văn Hùng Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/18/2019
4 Võ Văn Huynh Tàu cá Khu phố 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/18/2019
5 Hồ Văn Bé Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/19/2019
6 Lê Văn Khánh Tàu cá Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/19/2019
7 Bùi Đình Biền Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/20/2019
8 Trần Quang Khải Tàu cá Khu phố 7-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/20/2019
9 Bùi Đình Chiến Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/23/2019
10 Hồ Văn Diệu Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/23/2019
11 Bùi Đình Lực Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/24/2019
12 Bùi Đình Cam Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/24/2019
13 Lê Viết Trị Tàu cá Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/25/2019
14 Trần viết Thành Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/25/2019
15 Bùi Văn Linh Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/26/2019
16 Nguyễn Đức Bằng Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/26/2019
17 Bùi Đình Thuận Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/27/2019
18 Bùi Đình Bảo Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/27/2019
19 Lê Đình Triều Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm nghĩ 9/16/2019
20 Hoàng Hồng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/16/2019
21 Lê Thú Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
22 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
23 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
24 Hoàng Ngọc An Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm nghĩ 9/18/2019
25 Nguyễn Văn Phương Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/18/2019
26 Nguyễn Quốc Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/19/2019
27 Lê Văn Anh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/19/2019
28 Lê Văn Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/20/2019
29 Lê Hiền (Lê Văn Viện) Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/20/2019
30 Nguyễn Cơn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/23/2019
31 Lương Văn Diệt Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/23/2019
32 Nguyễn Văn Xuân Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/24/2019
33 Võ Ngọc Hạnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/24/2019
34 Nguyễn Công Thái Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/25/2019
35 Nguyễn Công Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/25/2019
36 Trần Hùng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/26/2019
37 Nguyễn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/26/2019
38 Lê Xuân Quốc Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/27/2019
39 Nguyễn Đức  Dy Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/27/2019
40 Nguyễn Minh Dũng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/30/2019
41 Lương Hải Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/30/2019
42 Trần Hải Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 1/10/2019
43 Trần Hải Trung Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 1/10/2019
44 Trương Hữu Thiết Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 2/10/2019
45 Lê Văn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 2/10/2019
46 Trần Hồng Lĩnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 3/10/2019
47 Đinh Văn Thông Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 3/10/2019
48 Nguyễn Hiệp Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
49 Nguyễn Thanh Hồng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
50 Ngyễn Đức Giã Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
51 Trần Hữu Nam Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
52 Trần Phú Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 8/10/2019
53 Võ Văn Thức Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 8/10/2019
54 Nguyễn Văn Thành Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
55 Nguyễn Văn Phước Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
56 Nguyễn Văn Ninh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
57 Lê Minh Tuấn Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
58 Lê Văn Óc Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2019
59 Nguyễn Văn Minh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2020
60 Lê Ngọc Ý Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 9/30/2019
61 Hồ Thị Hoa Mắm chượp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 9/30/2019
62 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 8/14/2019
63 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong C 8/23/2019
64 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 8/20/2019
65 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong C 9/13/2019
66 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt  B 8/14/2019
67 Nguyễn Thị Thiếc  Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 8/20/2019
68 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B 9/10/2019
69 Hồ Văn Thọ  Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B 9/5/2019
70 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 8/15/2019
71 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/5/2019
72 Phan Thị Xiêm Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/6/2019
73 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B 9/6/2019
74 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B 9/9/2019
75 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/9/2019
76 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm, tương cà 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B 8/26/2019
77 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B 9/12/2019
78 Nước mắm Hải Long Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 9/13/2019
79 Cơ sở nước mắm Long Hải nước mắm,
tương ớt, dấm
Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B 9/16/2019
80 Trương Thị Vầy Ruốc Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B 9/16/2019
81 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B 9/4/2019
82 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT nghĩ 9/4/2019
83 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 8/15/2019
84 Lê Văn Thời (Tuyết) Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B 8/16/2019
85 Lê Thị Thương Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 8/16/2019
86 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 8/19/2019
87 Nguyễn Thị Huyền  Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 9/11/2019
88 Trần Thị Hà (Việt Hà) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh B 8/12/2019
89 Võ Thị The (Phụng The) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh C-B 9/11/2019
90 Nguyễn Văn Hiếu  Nước mắm Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B 8/13/2019
91 Cơ sở Trần Thị Xây Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 8/21/2019
92 Cơ sở Lợi Nhớ Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B 8/22/2019
93 Lê Thị Nga Nước mắm Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B 8/22/2019
94 Nguyễn Thị Bê Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B 8/23/2019
95 Lương Thị Diễn  Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 8/21/2019
96 Lương Văn Thảo Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 8/19/2019
97 Nguyễn Văn Minh  Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt C-B 9/12/2019
98 Trần Văn Hiếu Nước đá bảo quản Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 7/23/2019
99 Đinh Văn Trinh Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 8/26/2019
100 Võ Văn Thức Nước đá bảo quản Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 9/11/2019
101 Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Nước đá bảo quản Phú Hội – Triệu An B 7/8/2019
102 Lê Văn Thanh ( Lê Mầu) Nước đá bảo quản Hà Tây – Triệu An Bán 7/8/2019
103 Lương Văn Bình Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 7/9/2019
104 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B 7/9/2019
105 Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B 7/10/2019
106 Trần Quang Quyền Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt Tạm nghĩ 7/10/2019
107 Phan Văn Định Nước đá bảo quản Khu phố 3 – TT. Cửa Việt B 7/11/2019
108 Hồ Văn Huấn Nước đá bảo quản Khu phố 5 – TT. Cửa Việt Tạm nghĩ 7/11/2019
109 Trần Nguyên Vũ Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 7/12/2019
110 Trương Quốc Hân (Thành) Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B 7/12/2019
111 Nguyễn Công Ánh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt B 15/7/2019
112 Trương Ngọc Sanh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt nghĩ 15/7/2019
113 Hoàng Minh Cường Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm nghĩ 16/7/2019
114 Nguyễn Thanh Hóa Nước đá bảo quản Xuân Tiến – Gio Việt Tạm nghĩ 16/7/2019
115 Nguyễn Văn Đạt Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 17/7/2019
116 Nguyễn Bình Minh Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 17/7/2019
117 Nguyễn Đình Phương Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B 18/7/2019
118 Bùi Xuân Việt Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B 18/7/2019
119 Lê Văn Hiển Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
120 Trần Văn Chung (Thùy) Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 22/7/2019
121 Nguyễn Thanh Hưng Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
122 Nguyễn Hùng Cường Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B 23/7/2019
123 Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 23/7/2019
124 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B 27/5/2019
125 Trần Văn Huyến (Chung) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B 28/5/2019
126 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B 28/5/2019
127 Nguyễn Thị Lan  Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  B 29/5/2019
128 Nguyễn Thị Nghĩa Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt  nghĩ 29/5/2019
129 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 30/5/2019
130 Lê Văn Hiếu (Khai) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 30/5/2019
131 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 31/5/2019
132 Nguyễn Thị Hồ Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  nghĩ 31/5/2019
133 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/3/2019
134 Ngô Thị Út Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 6/3/2019
135 Nguyễn Thị Vủi Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B 6/4/2019
136 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/4/2019
137 Nguyễn Văn Minh (Bé) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  nghĩ 6/5/2019
138 Lê Văn Phong (Cảnh) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  Tạm nghĩ 6/7/2019
139 Lê Thị Loan (Thăng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  Tạm nghĩ 6/7/2019
140 Nguyễn Thị Hồng (Thí) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/10/2019
141 Nguyễn Văn Tính Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/10/2019
142 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/11/2019
143 Nguyễn Văn Hai Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/11/2019
144 Hồ Xuân Đoàn (Vy) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt  B 6/12/2019
145 Hồ Văn Thăng (Trang) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B 6/12/2019
146 Hồ Thị Thơi Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B 13/6/2019
147 Hồ Văn Cẩn (Thương) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B 13/6/2019
148 Hà Thị Liên - Mẫn Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt  B 14/6/2019
149 Lê Xuân Đoan - Niệm Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt  B 14/6/2019
150 Hoàng Thị Hương (Điệp) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt lò nghĩ
đi xuất khẩu
17/6/2019
151 Nguyễn Duy Phúc (Ký) Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt  lò nghĩ
đi xuất khẩu
17/6/2019
152 Nguyễn Thị Sáu (Chút) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị lò nghĩ
đi xuất khẩu
18/6/2019
153 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị B 18/6/2019
154 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
155 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B 19/6/2019
156 Phan Thị Lai Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng B 20/6/2019
157 Võ Văn Thành Cá Hấp An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 21/6/2019
158 Hồ Thị Toàn Cá Hấp Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh Tạm nghĩ 24/6/2019
159 Phan Thị Tư (Quế) Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng nghĩ 21/6/2019
160 Phan Thị Huệ Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng nghĩ 24/6/2019
161 Dương Lai  Cá hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B 24/6/2019
162 Nguyễn Thị Hường (Hiệp) Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B 16/4/2019
163 Hoàng Thu (Bòn) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 16/4/2019
164 Trương Văn Cử (Tự) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 17/4/2019
165 Hoàng Minh Thảo Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 18/4/2019
166 Trương Đình Khoa Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
167 Tống Thị An (Trương Thanh Định) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 25/4/2019
168 Nguyễn Quốc Ái Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 19/4/2019
169 Võ Thị Hằng Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
170 Võ Thị Hương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 22/4/2019
171 Nguyễn Thị Hương (Đình) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 23/4/2019
172 Võ Thanh Phương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 19/4/2019
173 Nguyễn Xuân Tải (Tâm) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
174 Trần Thị Mỹ (Lợi) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 26/4/2019
175 Trần Thị Tuyến (Hùng) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/2/2019
176 Dương Thế Thu Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/3/2019
177 Trần Thị Hoài Thiêm (tuân) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 5/4/2019
178 Trần Hoàng (Bé) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/4/2019
179 Phạm Minh Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 5/6/2019
180 Trần Hồng Lĩnh (Hiền) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/6/2019
181 Trương Hữu Khuyến Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/7/2019
182 Trần Thị Liên Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 5/8/2019
183 Nguyễn Văn Lập Cá hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 5/8/2019
184 Trương Văn Dự Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 5/9/2019
185 Hoàng Thị Hương(Lê Văn Bòn) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 5/9/2019
186 Võ Thị Gái (Lê Đình Triều) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
187 Hoàng Thị Thương Cá Hấp,
 Kho lạnh TS
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 13/5/2019
188 Nguyễn Thị Kiệm (hạnh) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 14/5/2019
189 Nguyễn Thị Tuyết (Võ Thanh Hai) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ 16/5/2019
190 Nguyễn Công Thắng Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 16/5/2019
191 Lê Minh Thái Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 17/5/2019
192 Lê Xuân Quốc Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B 18/4/2019
193 Lê Thị Dung (Lê Hiền) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/5/2019
194 Nguyễn Văn Từ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 22/6/2018
195 Nguyễn Thị Hường (Diệt) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 21/5/2019
196 Nguyễn Công Ba (Phương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh tạm nghĩ 22/5/2019
197 Nguyễn Văn Thái  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh nghĩ 22/5/2019
198 Nguyễn Thị Nguyên (Khương)  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B 26/6/2019
199 Lê Văn Tiêm  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh nghĩ 26/6/2019
200 Nguyễn Thị Tuyết (Lương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 25/6/2019
201 Nguyễn Văn Hoà Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 25/6/2019
202 Nguyễn Văn Hiền Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 14/6/2018
203 Nguyễn Văn Anh (Mách) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm nghĩ 25/6/2019
204 Nguyễn Thọ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ 20/6/2019
205 Võ Thị Hồng (Mầu) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 20/6/2019
206 CS Trần Thanh Hải chế biến chả 212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng B 22/5/2019
207 CS  Nguyễn Thuận chế biến chả Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng B 25/5/2019
208  KHE SACA chế biến cà phê Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng tạm nghĩ 23/5/2019
209 Thạch Thị Vari chế biến chả Hải Ba - Hải Lăng B 23/5/2019
210 CS xay xát bà Diệu Loan Xay xát gạo QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng B 13/6/2019
211 CS  Lê Thị Liên (Gái) Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
212 CS xay xát Hiệp Hoa Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B 10/6/2019
213 Cơ sở  Hùng Oanh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
214 Cơ sở  Hoành Huệ xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
215 Cơ sở xay xát gạo Hiệt Thinh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 27/5/2019
216 Trần Thị Lội xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
217 CS  Nguyễn Thị Tĩnh xay xát gạo 156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 24/5/2019
218 CS  Đoàn Thị Khánh xay xát gạo 188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B 28/5/2019
219 CS Lê Hoài Nam Chế biến chả Trần Bình Trọng - P.2 - TX. Quảng Trị B 27/6/2019
220 CS Trần Thị Kiều chế biến chả TX. Quảng Trị - Quảng Trị B 11/6/2019
221  Nguyễn Thị Bé chế biến chả KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị B 11/6/2019
222 Hoàng Công Quốc chế biến chả 104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị B 12/6/2019
223 Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng  Xay xát gạo 25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị B 12/6/2019
224  Lê Thanh Tuấn chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 3/6/2019
225  Lữ Triệu Thịnh chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/5/2019
226 Hoàng Thị Ái Hoa chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B 29/01/2019
227  Trần Vinh chế biến chả Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong Tạm nghĩ 29/5/2019
228 Phan Ngọc Chiến Xay xát gạo Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B 30/5/2019
229 HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong xay xát và đóng gói gạo An Hưng - Triệu Tài - Triệu Phong B 19/6/2019
230 Phan Vinh Xay xát gạo Triệu Thượng – Triệu Phong B 19/6/2019
231 Nguyễn Thị Ngoan Chế biến chả TT. Ái Tử - Triệu Phong B 13/6/2019
232  Nguyễn Khương chế biến chả Triệu THuận-Triệu Phong B 30/5/2019
233  Hoàng Đình Tài chế biến cà phê Trúc Lâm – Gio Quang – Gio Linh B 7/6/2019
234  Đặng Thị Cương chế biến chả 88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh B 5/6/2019
235  Ngô Thị Nghệ chế biến chả 143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh B 5/6/2019
236 Phan Thị Tuyết Nhung SX hạt dưa Gio Mai - Gio Linh B 13/8/2019
237  Trần Thị Huế chế biến chả KP. 5 – TT. Gio Linh Tạm nghĩ 4/6/2019
238  Hoàng Thị Quý chế biến chả KP.8 - TT. Gio Linh B 4/6/2019
239 Trần Thị Mơ chế biến chả Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh B 3/6/2019
240 Phan Thị Dung chế biến chả Gio Sơn - Gio Linh B 7/6/2019
241 Nguyễn Văn Tám Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh B 6/6/2019
242 Hoài Thương Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh Tạm nghĩ 6/6/2019
243 Nguyễn Thị Hồng Chế biến chả Phú Hậu - Cam An - Cam Lộ B 11/3/2019
244 Phạm Bình chế biến chả 534 Lê Duẩn – Khóm Vĩnh Tiến – TT. Hồ Xá B 18/6/2019
245 Chả Chi chế biến chả TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh B 18/6/2019
246  Trần Thị Cúc chế biến chả 15 Chu Văn An – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 14/6/2019
247  Hoàng Thị Hồng chế biến chả Khóm Vĩnh Bắc – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 14/6/2019
248  Nguyễn Thị Liên chế biến chả 171/7 Lê Duẫn – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B 17/6/2019
249 Trần Thị Châu chế biến chả Khóm Thống Nhất – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh Cơ sở đang xây dựng 17/6/2019
250 Nguyễn Tiến Cường chế biến chả Vĩnh Tú - Vĩnh Linh B 29/01/2019
251  Trần Thị Thương chế biến chả KP. 4 - TT. Cam Lộ B 25/6/2019
252 Trần Quang Dũng chế biến chả KP. Thượng Viên – TT. Cam Lộ B 25/6/2019
253 Phạm Minh Hoàng chế biến chả Cam Thành - Cam Lộ - Quảng Trị B 6/9/2019
254 Hoàng Thị Hòa chế biến chả Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị B 24/6/2019
255  Lê Hồng Nhạn cà gai leo Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị tạm nghĩ 21/6/2019
256  Mai Thị Thuỷ chế biến cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 20/6/2019
257 Nguyễn Thị Thi  cao lá vằng Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 31/5/2019
258 Nguyễn Thị Dung  cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 22/7/2019
259 CS Minh Nhi Sản xuất cao lá vằng Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị B 31/5/2019
260 Võ Thị Mỹ Sản xuất cao thực vật Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 20/6/2019
261 Võ Văn Thành Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 24/6/2019
262 Công ty TNHH MTV cao dược liệu Phan Quang Minh Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B 21/6/2019
263 HTX Định Sơn Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ Tạm nghĩ 22/7/2019
264  Nguyễn Thị The chế biến chả Đường Kim Đồng – TT. Lao Bảo B 19/11/2018
265  Nguyễn Thị Sáng chế biến chả TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B 21/11/2018
266 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Quảng Trị Trà hòa tan P. Đông Lương - TP. Đông Hà B 14/8/2019
267 CTCP nông sản hữu cơ Quảng Trị đóng gói gạo 191 Quốc lộ 1A – TP. Đông Hà  B 11/12/2018
268 cơ sở CB sen Bảo Liên CB sen Vĩnh Phước - Đông Lương - TP. Đông Hà B 27/6/2019
269 Cao lá vằng Bé Xịn chế biến cao lá vằng Đường Nguyễn Chí Thanh – TP. Đông Hà B 18/6/2018
270 CS CB chả Nguyễn Út chế biến chả KP.2 – P.1 – TP. Đông Hà B 5/12/2018
271 Thái Thị Thuý chế biến chả Phường 1 – TP. Đông Hà B 7/12/2018
272 Nguyễn Văn Sinh chế biến đậu phụ Chợ Phường 5 – TP. Đông Hà B 3/12/2018
273  Hoàng Ngọc Sáu chế biến chả 37 Phan Huy Chú – KP3 – P2 – TP. Đông Hà B 11/12/2018
274 Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà Sơ chế gạo, tiêu; cao thực vật, trà túi lọc các loại Đường 9D - KCN Nam Đông Hà – TP. Đông Hà A 25/6/2018
275 Công ty TNHH Lava Trà túi lọc 21 Nguyễn Thiện Thuật - TP. Đông Hà B 14/5/2019
276 Công ty cổ phần Kadico Kinh doanh tỏi 659 Lê Duẩn – Phường Đông Lương – TP. Đông Hà B 10/12/2018
277 Ngô Thị Hải Yến chế biến chả Tây Trì – P.1 – TP. Đông Hà B 5/12/2018
278  Nguyễn Thị Hiếu chế biến chả 17/9 Lê Quý Đôn – TP. Đông Hà B 10/12/2018
279  Võ Thị Loan chế biến chả KP.1 – P.3 – TP. Đông Hà B 11/10/2019
280  Nguyễn Thị Thu Hương chế biến chả KP.4 – P.5 – TP. Đông Hà B 10/12/2018
281  Lê Cảnh Ngọ chế biến chả Trần Cao Vân – P. 5 – TP. Đông Hà B 3/12/2018
282  Trần Thị Mỹ Hoà chế biến chả Trần Cao Vân – TP. Đông Hà B 5/12/2018
283  Nguyễn Thị Cúc chế biến đậu phụ KP.2 – P.5 – TP. Đông Hà B 4/12/2018
284 Hồ Thị Thanh Hương chế biến chả Tôn Thất Thuyết – P. 5 – TP. Đông Hà B 4/12/2018
285  Nguyễn Thị Huệ chế biến chả 74 Tôn Thất Thuyết - TP. Đông Hà B 6/12/2018
286  Trần Thị Châu chế biến chả Kiệt 123 - Hàm Nghi – TP. Đông Hà B 6/12/2018
287  Trần Đức Thành chế biến chả 51 Đinh Tiên Hoàng – TP. Đông Hà B 4/12/2018
288 đậu phụ Hà Nội chế biến đậu phụ 20 Phan Bội – TP. Đông Hà Châu B 7/12/2018
289 Nguyễn Toàn Chả P.1 - TP. Đông Hà B 11/12/2018
290 Trần Thị Lệ Châu cà phê P. Đông Lương - TP. Đông Hà B 3/12/2018
291 Công ty TNHH Đình Tàu  Cà phê thóc Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B 12/11/2018
292 Công ty Minh Tiến Cà phê thóc Cổ Nhổi – Hướng Phùng - Hướng Hóa B 13/11/2018
293 Công ty cổ phần Thương Phú  Cà phê thóc Km 19 - Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B 12/11/2018
294 Công ty TNHH Vương Thái  Cà phê thóc Xary – Hướng Phùng - Hướng Hóa Tạm nghĩ 13/11/2018
295 Cty THHH MTV Đại Lộc  Cà phê nhân Tân Linh – Hướng Tân - Hướng Hóa Tạm nghĩ 21/11/2018
296 cà phê bột TT. Khe Sanh – Hướng Hoá Tạm nghĩ 21/11/2018
297 HTX Nông sản Khe Sanh cà phê bột Tân Hợp - Hướng Hóa B 14/5/2019
298 Cơ sở chế biến cà phê Hằng Thuấn  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B 20/11/2018
299 Cơ sở chế biến cà phê Lệ Dụng  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B 20/11/2018
300 Cơ sở chế biến cà phê Hương Khương  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B 16/11/2018
301 Công ty TNHH MTV Đèo Sa Mù  Cà phê thóc Hướng Tân – Hướng Hoá B 16/11/2018
302 Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng Chế biến măng Khóm 3B – TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B 6/7/2018
303 Công ty CP cà phê Thương Phú cà phê bột Hướng Phùng- Hướng Hóa B 12/11/2018
304 Cơ sở Phan Hồng Phong cà phê bột Hướng Phùng- Hướng Hóa B 19/7/2019
305
 Nhà máy chế biến hạt điều Huy Long Lao Bảo
điều rang muối 08 Lê Hồng Phong – Lao Bảo -  Hướng Hóa  B 19/11/2018
306 Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Quảng Trị rau, củ, quả Hà Thanh - Gio Châu - Gio Linh A 5//2018
307 HTX Tân Thủy - Vĩnh Thủy – Vĩnh Linh Sản xuất HTX Tân Thủy - Vĩnh Thủy – Vĩnh Linh B 5//2018
308 Doanh nghiệp tư nhân đất La Vang Sản xuất Xóm La Vang, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị A 26/9/2017
309 HTX Dịch vụ và Phát triển kinh tế Phú Lễ Sản xuất Khu phố 7, phường Đông Lễ, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị B 19/1/2017
310 HTX Nông nghiệp Vĩnh Kim Sản xuất Thôn Hướng Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị A 12/5/2017
311 HTX Nông nghiệp CNC Nguyên Khang Hải Lăng Garden Sản xuất Số 02, Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị B 7/7/2017
312 Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và Phát triển nấm Sản xuất, sơ chế Km 10 , quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị A 7/7/2017
313 Công ty CP Khoáng Sản Quảng Trị Sản xuất, sơ chế Số 41 Nguyễn Du, Thị Trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh A 26/9/2017
314 Dương Quốc Vinh Rau, củ, quả Thôn Cang Gián, xã Trung Giang,
 huyện Gio Linh
A 27/9/2017
315 HTX Nông nghiệp Trường Sơn Rau, củ, quả Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị A 18/9/2018
316 HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong. Rau, củ, quả Thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. A 2/8/2018
TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ  Kết quả xếp loại A/B/C Ngày kiểm tra
1 Hồ Trọng Hiếu Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/17/2019
2 Hồ Văn Thái Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/17/2019
3 Võ Văn Hùng Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/18/2019
4 Võ Văn Huynh Tàu cá Khu phố 6-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/18/2019
5 Hồ Văn Bé Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/19/2019
6 Lê Văn Khánh Tàu cá Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/19/2019
7 Bùi Đình Biền Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/20/2019
8 Trần Quang Khải Tàu cá Khu phố 7-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/20/2019
9 Bùi Đình Chiến Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/23/2019
10 Hồ Văn Diệu Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/23/2019
11 Bùi Đình Lực Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/24/2019
12 Bùi Đình Cam Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/24/2019
13 Lê Viết Trị Tàu cá Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/25/2019
14 Trần viết Thành Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/25/2019
15 Bùi Văn Linh Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/26/2019
16 Nguyễn Đức Bằng Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/26/2019
17 Bùi Đình Thuận Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/27/2019
18 Bùi Đình Bảo Tàu cá Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh B 9/27/2019
19 Lê Đình Triều Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm nghĩ 9/16/2019
20 Hoàng Hồng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/16/2019
21 Lê Thú Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
22 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
23 Trương Thanh Định Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/17/2019
24 Hoàng Ngọc An Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Tạm nghĩ 9/18/2019
25 Nguyễn Văn Phương Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/18/2019
26 Nguyễn Quốc Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/19/2019
27 Lê Văn Anh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/19/2019
28 Lê Văn Tuấn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/20/2019
29 Lê Hiền (Lê Văn Viện) Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/20/2019
30 Nguyễn Cơn Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/23/2019
31 Lương Văn Diệt Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/23/2019
32 Nguyễn Văn Xuân Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/24/2019
33 Võ Ngọc Hạnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/24/2019
34 Nguyễn Công Thái Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/25/2019
35 Nguyễn Công Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/25/2019
36 Trần Hùng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/26/2019
37 Nguyễn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 9/26/2019
38 Lê Xuân Quốc Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/27/2019
39 Nguyễn Đức  Dy Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/27/2019
40 Nguyễn Minh Dũng Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/30/2019
41 Lương Hải Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Bán 9/30/2019
42 Trần Hải Thành Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 1/10/2019
43 Trần Hải Trung Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 1/10/2019
44 Trương Hữu Thiết Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 2/10/2019
45 Lê Văn Chiến Tàu cá Gio Việt - Gio Linh Nghĩ HĐ 2/10/2019
46 Trần Hồng Lĩnh Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 3/10/2019
47 Đinh Văn Thông Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 3/10/2019
48 Nguyễn Hiệp Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
49 Nguyễn Thanh Hồng Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 4/10/2019
50 Ngyễn Đức Giã Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
51 Trần Hữu Nam Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 7/10/2019
52 Trần Phú Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 8/10/2019
53 Võ Văn Thức Tàu cá Gio Việt - Gio Linh B 8/10/2019
54 Nguyễn Văn Thành Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
55 Nguyễn Văn Phước Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 9/10/2019
56 Nguyễn Văn Ninh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
57 Lê Minh Tuấn Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 10/10/2019
58 Lê Văn Óc Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2019
59 Nguyễn Văn Minh Tàu cá Triệu An-TriệuPhong B 11/10/2020
60 Lê Ngọc Ý Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B 9/30/2019
61 Hồ Thị Hoa Mắm chượp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B 9/30/2019
62 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B 8/14/2019
63 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong C 8/23/2019
64 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 8/20/2019
65 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong C 9/13/2019
66 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt  B 8/14/2019
67 Nguyễn Thị Thiếc  Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B 8/20/2019
68 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B 9/10/2019
69 Hồ Văn Thọ  Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B 9/5/2019
70 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B 8/15/2019
71 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/5/2019
72 Phan Thị Xiêm Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/6/2019
73 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B 9/6/2019
74 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B 9/9/2019
75 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B 9/9/2019
76 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm, tương cà 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B 8/26/2019
77 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B