Sở NN&PTNT Quảng Trị

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn


Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác.

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ thiết kế cơ sở (TKCS) của dự án đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức thẩm định.
- Bước 2: Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ trình thẩm định được trả lại cho người đề nghị thẩm định khi bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Thông tư 18/2016/TT-BXD.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu 01 lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 7 của Thông tư 18/2016/TT-BXD. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
- Bước 3: Việc thẩm định được thực hiện sau khi Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 18/2016/TT-BXD.
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Khoản 6, Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án.
Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến thiết kế cơ sở theo quy định như sau: Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định thiết kế cơ sở.
- Bước 4: Cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT (hoặc qua đường bưu điện).
- Địa chỉ: 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị.
c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định và Danh mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B và 15 ngày đối với dự án nhóm C tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về thông báo kết quả thẩm định TKCS của dự án
i) Phí, lệ phí: Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục II  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Mẫu 01

Nguồn tin: Theo Quyết định 2506/QĐ-SNN ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây