Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Thứ bảy - 15/06/2019 13:37 1.173 0
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định.  Hồ sơ trình thẩm định được trả lại cho người đề nghị thẩm định khi bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Thông tư 18/2016/TT-BXD. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thẩm định) để tổ chức thẩm định.
- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định thông qua Trung tâm Hành chính công (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một (01) lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 7 của Thông tư 18/2016/TT-BXD. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
- Bước 3: Việc thẩm định được thực hiện sau khi Sở Nông nghiệp và PTNT nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 18/2016/TT-BXD.
Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng quy định dưới đây. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trong thời gian năm (05 ) ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá mười lăm (15) ngày đối với công trình cấp II, cấp II và mười (10) ngày đối công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.
- Bước 4: Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Thành phố Đông Hà - Quảng Trị.
c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- 02 bản Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.
- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế, các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 18/2016/TT-BXD.
- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến).
d) Thời hạn giải quyết: Không quá ba mươi (30) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá hai mươi (20) ngày đối với các công trình còn lại.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản về thông báo kết quả thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
i) Phí, lệ phí: Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 18/2016/TT-BXD.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Theo loại công trình: công trình Nông nghiệp và PTNT, bao gồm:
+ Công trình thủy lợi: hồ chứa nước; đập ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặt, giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối.v.v..tràn xả lũ; cống lấy nước, cống tiêu nước, cống xả nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy công; trạm bơm tưới-tiêu và công trình thủy lợi khác.
+ Công trình đê điều: đê sông; đê biển; đê cửa sông và các công trình trên đê, trong đê và dưới đê.
+ Công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác.
- Theo nguồn vốn:
+ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước: Công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp huyện.
+ Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
+ Đối với dự án sử dụng vốn khác: công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp II, III được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (theo Phụ lục II của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), trừ các công trình trừ các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

 
Mẫu 06,01

Nguồn tin: Theo Quyết định 1442/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây