V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định, Quy chế và cử cán bộ tham...

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định, Quy chế và cử cán bộ tham gia Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Quảng Trị (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng)