V/v đăng ký diện tích tham gia nhân rộng mô hình canh tác nông...

V/v đăng ký diện tích tham gia nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh ứng thích ứng với BĐKH (CSA) vụ Đông Xuân 2019-2020 (CV không gửi bản giấy nhờ các đơn vị nhận trên đường truyền mạng)