V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Thứ năm - 16/07/2020 17:18 179 0
Danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020.

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
(Ban hành kèm theo quyết định số:  255/QĐ-SNN, ngày  15/7/2020
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)
 1. Trung tâm Khuyến nông:
 1. Vị trí viên chức phụ trách công tác Tổ chức, Hành chính - Tổng hợp.
 •  Quyết định số 326/QĐ-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị.
 •  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
 •  Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.
 •  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 • Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. Vị trí viên chức phụ trách Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản:
 • Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông.
 • Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. (Mục II về Quan điểm, mục tiêu và phần 5 mục III về Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững).
 • Quyết định số 326/QĐ-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị.
 • Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hổ trợ, phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025.
 • Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. Trung tâm Nước Sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Vị trí viên chức phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp):
       - Quyết định số 140/QĐ-SNN ngày 11/5/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị.
       - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
       - Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.
     - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
      - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
III. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Vị trí viên chức Chẩn đoán viên bệnh động vật) 
 - Quyết định số 423/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
 - Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015: Chương I (Điều 3, 4); Chương II (Mục 1; Điều 25, 26, 27 Mục 2).
 - Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018: Chương I (Điều 3, 4);Chương II (Mục 2).
 - Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn: Điều 2, Điều 11.
 - Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: Điều 4, Điều 10, Điều 32.
 - Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi: Điều 3, Điều 4, Điều 5.
 - Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y: Chương I.
 • Nội dung tài liệu đính kèm tại đây.
 • VI. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Vị trí viên chức Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III).
 • Quyết định số 425/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
 • Luật kiểm dịch và bảo vệ thực vật 41/2013/QH13: Chương I, II, III.
 • Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14: Chương I, V, VI.
 • Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/20219 của Chính phủ về quản lý phân bón: Chương I (Điều 2, 3); Chương V.
 • Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.
 • Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về h trợ, phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025.
 • Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 (Mục II về Quan điểm, mục tiêu và phần 5 mục III về Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững).
 • Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. Chi cục Thủy sản (Vị trí Thuyền viên tàu kiểm ngư phục vụ Thanh tra - Pháp chế)
   - Luật Thủy sản 2017 ngày 21/11/2017:  Chương I (Điều 3, Điều 5, Điều 6 và Điều 7); Chương II (Điều 13, Điều 14); Chương IV; Chương V (Điều 73, Điều 74, Điều 75 và Điều 76); Chương IV.
    - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản: Chương I (Điều 3); Chương II (Mục 2, Mục 3); Chương IV; Chương VI.
    - Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản;
    - Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
    - Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quản lý thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.
    - Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản Quảng Trị.
Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. BQL RPH Hướng hóa - Đakrông và Thạch Hãn (Vị trí viên chức phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp):
 •  Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
 •  Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.
 •  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 • Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.
 1. BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (Vị trí Văn thư-Lưu trữ ):
 1. BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn (Vị trí Văn thư - Lưu trữ):
 1. BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
 1. Viên chức phụ trách công tác Quản lý tài nguyên rừng, phục hồi rừng:
-  Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017: Chương I; Chương II (từ Điều 14 đến Điều 16; từ Điều 18 đến Điều 28; từ Điều 33 đến Điều 41; từ Điều 43 đến Điều 46; Điều 49; Điều 51); Chương VI (Mục I); Chương VII (Mục 2).
 • Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
 • Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững.
 • Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  Quy định về các biện pháp lâm sinh.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng;
 •  Thông tư số 13/2019/TT- BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 • Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. Viên chức phụ trách công tác Truyền thông, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường kiêm nhiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đệm:
- Luật Lâm nghiệp năm 2017: Chương VI (Mục 1, mục 4); Chương IX (Điều 95).
- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008: từ Chương I đến Chương IV.
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của ngày 16 tháng 11 năm 2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững.
Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 1. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng  
1. Luật Lâm nghiệp năm 2017;
2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
3. Nghị định số 01/2019/NĐ-Cp ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
4. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững.
5. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng.
Nội dung tài liệu tại đây
 

Nguồn tin: PTCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá chung của Ông/ Bà về công chức tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay4,919
 • Tháng hiện tại71,985
 • Tổng lượt truy cập5,876,240
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây