DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2020

Thứ tư - 14/10/2020 13:39 98 0
Các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính
 1. Các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính
 1. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, của Sở về thực hiện những nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính
 • Nghị quyết số 01NQ/TU ngày 15/4/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh;
 • Quyết định số 2057/QĐUBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;
 • Chương trình hành động số 3245/CTrUBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020;
 • Kế hoạch số 6153/KHUBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
 • Kế hoạch số 187/KHUBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020;
 • Quyết định số 384/QĐUBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
 • Báo cáo số 130/BCUBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021-2030;
 • Quyết định số 3636/QĐUBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
 • Kế hoạch số 63/KHSNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;
 • Kế hoạch số 192/KHSNN ngày 13/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020;
 • Báo cáo số 275/BCSNN ngày 09/09/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 1. Cải cách thể chế
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 • Nghị định số 34/2016/NĐCP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 • Quyết định số 48/2016/QĐUBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định số 41/2019/QĐUBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
 • Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Nghị định số 30/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.
 1. Cải cách Thủ tục hành chính
 • Nghị định số 63/2010/NĐCP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTCHC;
 • Chỉ thị số 13/CTTTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
 • Nghị định số 48/2013/NĐCP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Nghị định số 92/2017/NĐCP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Thông tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 • Nghị định số 45/2020/NĐCP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
 • Quyết định số 45/2016/QĐTTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thông tư số 02/2017/TTVPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
 • Quyết định 2538/QĐBNN-VP ngày 06/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Quyết định số 78/QĐUBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định số 683/QĐUBND ngày 12/03/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định số 1061/QĐUBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
 • Quyết định số 1496/QĐUBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
 • Kế hoạch số 123/KHSNN ngày 31/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2020;
 • Kế hoạch số 42/KHSNN ngày 08/01/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT;
 1. Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 • Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 • Nghị định số 112/2020/NĐCP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ ban hành ngày 18/9/2020.
 • Nghị định số 104/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
 • Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 • Nghị định số 108/2014/NĐCP, ngày 20-11-2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐCP, ngày 24-10-2018, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐCP.
 • Nghị định số 104/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
 • Nghị định số 24/2010/NĐCP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 • Nghị định số 62/20202/NĐCP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 •   Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
 • Thông tư số 12/2019/TTBNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • Quyết định số 1322/QĐUBND ngày 15/6/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.
 1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 • Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
 • Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
 • Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
 • Nghị định số 18/2010/NĐCP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
 • Nghị định 24/2010/NĐCP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 •  Nghị định số 29/2012/NĐCP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Quyết định số 163/QĐTTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 ;
 • Nghị định số 15/2020/NĐCP  ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Nghị định hợp nhất số 02/NĐHNBNV 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 • Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 13/8/2020 của Chính phủ Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 • Nghị định số 108/2014/NĐCP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
 • Nghị định số 101/2017/NĐCP ngày 01/9/2017  của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Thông tư số 01/2018/TTBNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Thông tư số 36/2018/TTBTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc phát triển nhân lực công nghệ thông tin;
 • Quyết định số 05/2020/QĐUBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị;
 • Nghị quyết số 09/2017/NQHĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020.
 • Kế hoạch số 1756/KHSNN ngày 24/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành về đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2020.
 1.  Cải cách Tài chính công
 • Nghị định 130/2005/CPCP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
 • Nghị định số 117/2013/NĐCP ngày 7/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/CP-CP ngày 17/10/2005;
 • Thông tư 71/2014/TTLTBTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính-Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
 •  Nghị định 141/2016/NĐCP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
 • Thông tư 145/2017/TTBTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
 1. Hiện đại hóa hành chính
 • Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 của Quốc hội. 
 • Nghị định số: 13/2018/NĐCP ngày 23/01/2018 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin.
 • Kế hoạch số 5177/KHUBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.
 • Quyết định số 35/2016/QĐUBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định số 620/QĐSNN ngày 25/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
 • Kế hoạch số 4339/KHUBND ngày 03/10/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại;
 • Quyết định số 19/2014/QĐTTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Thông tư số 26/2014/TTBKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 1. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 • Thông tư số: 01/2018/ttvpcp ngày 23 tháng 4 năm 2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/nđ-cp của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Quyết định số 1089/QĐUBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 1. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định số 2640/QĐBNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”.
 1. Kết quả thực hiện chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công
 • Quyết định số 1682/QĐUBND ngày 5/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công  tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20202025.
 • Kế hoạch số 2230/KHSNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020;
 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
 •  Nghị định 28/2013/NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
 • Quyết định 06/2010/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
 • Quyết định 09/2013/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;
 • Quyết định 27/2013/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
 • Nghị quyết liên tịch 04/1985/NQLT giữa Ban Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp về việc tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn thanh niên và thanh niên;
 • Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLTTP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND của Bộ Tư pháp về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; 
 • Kế hoạch số 220/KHUBND ngày 15/01/2020 của UBND Tỉnh về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 • Kế hoạch số 2157/KHSNN ngày 25/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020.
 •  Kế hoạch số 6153/KHUBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 •  Kế hoạch số 187/KHUBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020.
 • Kế hoạch số 192/KHSNN ngày 13/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.
 1. PCI
 • Nghị quyết số 01NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 • Nghị quyết số 02NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019, định hướng đến 2021.
 • Chương trình hành động số 402/CTHĐUBND ngày 07/02/2020 về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư năng lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
 • Quyết định số 2057/QĐUBND ngày 30/08/2016  về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 2020.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức - Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết cách hướng dẫn thủ tục hành chính của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả như thế nào ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay8,983
 • Tháng hiện tại172,949
 • Tổng lượt truy cập6,482,125
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây